1

List prezesa
Zarządu PSE

List prezesa

Szanowni Państwo, Drodzy Interesariusze,

z dużą satysfakcją przedstawiamy pierwszy w historii naszej organizacji Raport wpływu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W niniejszej publikacji, która jest również pierwszym raportem wpływu w historii polskiego sektora elektroenergetycznego, prezentujemy korzyści, jakie niesie praca PSE dla polskiej gospodarki oraz przyszłych pokoleń.

PSE, bazując na 68-letniej tradycji służb dyspozytorskich, odpowiadają za bezpieczeństwo operacyjne krajowego systemu elektroenergetycznego oraz dbają o niezawodne działanie rynku energii elektrycznej. Jako organizacja odpowiedzialna społecznie, świadomie zarządzamy wpływem naszej działalności na gospodarczy, środowiskowy oraz społeczny rozwój kraju. Jesteśmy dumni z osiąganych rezultatów. Bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w gałęzi produkcji i przesyłu energii elektrycznej w 2017 roku wyniosła 4,42 mld zł. Z kolei łączna wartość dodana wygenerowana przez nas w krajowej gospodarce wyniosła aż 6,81 mld zł. W 2017 roku działalność PSE przyczyniła się też do utrzymania w Polsce 15,63 tys. miejsc pracy. Odprowadziliśmy 1,31 mld zł podatków, opłat i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wpływając tym samym na rozwój regionów.

System elektroenergetyczny i rynek energii powinny przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie nie tylko z perspektywy ochrony środowiska, lecz również z perspektywy społecznej i ekonomicznej. Dlatego obowiązkiem PSE, jako operatora systemu przesyłowego, jest nie tylko działanie na rzecz stabilnej pracy systemu i niezawodnych dostaw energii, ale  także poszukiwanie rozwiązań prowadzących do poprawy efektywności całego rynku energii. W 2018 roku zapoczątkowaliśmy dyskusję o konieczności zmiany architektury europejskiego modelu rynku. Strefowy model rynku energii elektrycznej, funkcjonujący obecnie w Unii Europejskiej, nie zapewnia bowiem optymalnego wykorzystania zasobów wytwórczych i sieciowych. Przyczynia się również do zwiększenia emisji CO2. Tym samym model, który sprawdzał się na wstępnym etapie liberalizacji rynków w Europie oraz w pierwszym okresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, dziś obarczony jest wieloma wadami. Jesteśmy przekonani, że europejski sektor elektroenergetyczny powinien otworzyć się na nowe koncepcje i szukać skutecznych rozwiązań, również poza Europą. Rozpoczęliśmy zatem prace nad wdrożeniem lokalizacyjnego modelu rynku (LMP) opartego na cenach węzłowych. Funkcjonuje on między innymi na części obszaru Stanów Zjednoczonych. Rozwiązanie to uwzględnia nie tylko koszt wytworzenia energii, ale również jej przesłania, co zapewnia pełniejsze odzwierciedlenie fizycznych warunków systemu. To z kolei przyczynia się do lepszego wykorzystania dostępnych zasobów wytwórczych i sieciowych, generowania oszczędności przy wytwarzaniu energii elektrycznej oraz zmniejszenia emisji CO2. Dlatego w ciągu najbliższych kilku lat planujemy pilotażowe wprowadzenie takiego rozwiązania na rynku polskim. LMP to fundament rozwiązań, dzięki którym będziemy stawiać czoła przyszłym wyzwaniom rynku. 

W wymiarze środowiskowym w 2017 roku zintegrowaliśmy systemy zarządzania środowiskowego i BHP. Wszystkie projekty inwestycyjne realizujemy w sposób pozwalający na minimalizację kluczowych zagrożeń dla przyrody i unikanie ryzyka utraty różnorodności biologicznej. Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków kompensacyjnych poniesionych w latach 2015-2017 wyniosła 432 tys. zł.

Systematycznie prowadzimy też analizy wpływu naszych inwestycji na społeczność lokalną. Zależy nam na dobrym sąsiedztwie i komforcie życia ludzi. Prowadzimy spotkania informacyjne dla mieszkańców z rejonów prowadzonych inwestycji. W latach 2014-2017 przeprowadziliśmy aż 2 631 takich spotkań, przy czym ponad 700 w 2017 roku. W kolejnych latach zamierzamy kontynuować tę formę dialogu.

Jak wynika z naszych prognoz, stworzonych na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie z poziomu 159,2 TWh do 177,5 TWh w 2027 roku, przy szacunkach stabilnego wzrostu, lub nawet do 184,4 TWh - zgodnie z prognozą wysoką. Aby odpowiedzieć na tak wielkie wyzwanie w przyszłości, już dziś budujemy sieć jutra. Wdrożyliśmy struktury projektowe oraz zrestrukturyzowaliśmy proces inwestycyjny. Realizujemy również programy objęte nowym modelem realizacji inwestycji, pozytywnie wpływając na stabilną oraz bezpieczną pracę krajowego systemu. Wzrost efektywności realizacji inwestycji sieciowych zmniejsza obciążenia finansowe dla odbiorców końcowych, co jest istotne z perspektywy warunków życia oraz poziomu konkurencyjności krajowego przemysłu. W 2017 roku wydaliśmy na inwestycje infrastrukturalne 1 460,4 mln zł. Do końca 2021 roku planujemy przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę sieciową w sumie 10,5 mld zł.

Wewnątrz naszej organizacji budujemy również system i kulturę bezpieczeństwa w zakresie środowiska pracy, w obszarze podstawowej działalności spółki oraz w procesie inwestycyjnym. Utworzyliśmy standard Health Safety Environment Quality w odniesieniu do pracowników, ochrony środowiska, bezpieczeństwa sprzętu oraz infrastruktury w środowisku pracy. O tych, a także wielu innych działaniach PSE możecie Państwo przeczytać w udoskonalonej, interaktywnej wersji naszego raportu.

Opracowanie, które macie Państwo przed sobą, jest czwartym już raportem społecznym naszej spółki – drugim zintegrowanym i publikowanym w wersji interaktywnej. W każdym kolejnym roku raportowania podnosimy sobie poprzeczkę, traktując je jako ważny element dialogu z Interesariuszami. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności, systematycznie wdrażamy nowe funkcjonalności na stronie internetowej raportu i dbamy o przystępność oraz jakość publikowanych treści. Dla wiarygodności prezentowanych przez nas danych, drugi rok z rzędu cały raport poddajemy zewnętrznej weryfikacji niezależnych audytorów.

Wartością niniejszej publikacji jest również to, że pokazuje, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Odpowiedź na te pytania jest niezbędna w prowadzeniu każdej działalności, szczególnie strategicznej. Życzę Państwu interesującej lektury.

Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Przejdź do:

Archiwalne raporty PSE

Szukasz konkretnych danych?