Napełniamy Polskę mocą

Raport wpływu PSE

prezentujący w sposób zintegrowany
dane finansowe i niefinansowe za 2017 rok

Grupy docelowe

Wybierz grupę, którą reprezentujesz!
Dobór treści do poniższych grup docelowych jest wynikiem przeprowadzonych badań ankietowych
oraz sesji dialogowych z naszymi interesariuszami.

List prezesa

Szanowni Państwo, Drodzy Interesariusze,

z dużą satysfakcją przedstawiamy pierwszy w historii naszej organizacji Raport wpływu Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W niniejszej publikacji, która jest również pierwszym raportem wpływu w historii polskiego sektora elektroenergetycznego, prezentujemy korzyści, jakie niesie praca PSE dla polskiej gospodarki oraz przyszłych pokoleń.

Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Wpływ PSE na polską gospodarkę w 2017 roku

wartości dodanej wygenerowanej
w polskiej gospodarce

utrzymanych miejsc pracy
w polskiej gospodarce

wartości wynagrodzeń wytworzonych
w gospodarstwach domowych

łączna kwota podatków, opłaty i składek odprowadzonych do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Strategia biznesowa

Strategia Polskich Sieci Elektroenergetycznych została opracowana
na lata 2017-2019. Uwzględnia ona zasoby strategiczne, wskazuje role
wynikające z misji i wizji naszej spółki oraz wyznacza cele.

Model tworzenia wartości PSE

Budujemy wartość PSE, w oparciu o kapitały:
finansowy, intelektualny PSE, ludzki, społeczny i relacyjny, naturalny oraz produkcyjny.

Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

Stabilna praca systemu elektroenergetycznego

Organizacja służb dyspozytorskich w kraju

Służby dyspozytorskie OSP

Kluczowe liczby dla PSE

Przejdź do:

Archiwalne raporty PSE

Szukasz konkretnych danych?