9

O raporcie

Odbiorcy:

Administracja centralna, regulator

Uczestnicy rynku energii elektrycznej

Wykonawcy i podwykonawcy

Otoczenie inwestycje

Organizacje branżowe

Instytucje naukowe i badawcze

Pracownicy i potencjalni pracownicy

Media

PSE wyznaczają standardy raportowania w Polsce i w branży.

Raport za 2017 r. po raz pierwszy zbiera dane o wpływie firmy na otoczenie.

Raport powstał zgodnie z wytycznymi IIRC i GRI Standards.

O procesie raportowania

Nieustannie doskonalimy proces raportowania

Jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować Państwu, pierwszy w historii naszej organizacji, a zarazem w sektorze, raport zawierający dane dotyczące wpływu PSE na otoczenie. Opracowując po raz drugi raport prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe zdecydowaliśmy się wzbogacić go o kalkulacje oddziaływania spółki na gospodarkę i finanse publiczne, społeczeństwo i środowisko naturalne. To już czwarty raport społeczny naszej organizacji, w tym drugi zintegrowany i publikowany w wersji interaktywnej.

Głównymi celami opracowania raportu ze strony PSE było: pokazanie skali wpływu PSE na otoczenie, przekazanie odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy dotyczące ujawniania informacji finansowych i niefinansowych, wzmocnienie transparentności PSE. Zależało nam również na zaprezentowaniu zaktualizowanej strategii biznesowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a także zobrazowaniu tego, jak nasza działalność przekłada się na taryfę przesyłową i rachunki za energię elektryczną.

GRI 102-54 Dla zapewnienia wysokiej jakości raportowania, niniejszy raport przygotowaliśmy zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards), opcja zgodności Core. W sprawozdawczości finansowej zastosowaliśmy wymagania określone w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.).

Sekcje dot. wpływu PSE na otoczenie przygotowaliśmy zgodnie z metodyką opracowaną przez Deloitte na bazie modelu Wassilego Leontiefa, nazywanego też „modelem przepływów międzygałęziowych” lub „modelem Input-Output”. Metoda ta koncentruje się na badaniu zależności między gałęziami gospodarki a przedsiębiorstwami. Model został oparty na najbardziej aktualnych tablicach przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych dla produkcji krajowej w 2010 r., opublikowanych przez GUS w 2014 r. Do pokazania, jak bardzo nasza działalność oddziałuje na gospodarkę i społeczeństwo, wykorzystaliśmy trzy obszary kluczowe dla jej wzrostu: wartość dodaną, miejsca pracy oraz wynagrodzenia.

Wpływ PSE na gospodarkę Polski w 2017 r.

Rys. 1. Wizualizacja modelu przepływów międzygałęziowych. Źródło: oprac. wł. Deloitte

GRI 102-50  GRI 102-51  GRI 102-52 Przedstawiony raport obejmuje dane od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz wybrane informacje za rok 2018, pozwalające ukazać aktualny obraz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Ostatni raport opublikowaliśmy pod koniec 2017 r. Podjęliśmy zobowiązanie, by nasze kolejne raporty publikować co roku jako raporty zintegrowane wzbogacone o wskaźniki wpływu.

2012 - 13 2014 - 15 2016 2017 Raport społeczny zgodnyz Wytycznymi GRI Raport zintegrowany zgodny z Wytycznymi GRI i IIRC Raport społeczny zgodnyz Wytycznymi GRI poddanyzewn. weryf. Raport wpływu, prezentujący danefinansowe i niefinansowe zgodnie z Wytycznymi IIRC i GRI Wskaźnikiwpływu IIRC GRI

Rys. 2. Proces raportowania w PSE

GRI 102-43 Przygotowanie raportu jest jednym z elementów dialogu społecznego, który PSE okresowo prowadzi ze swoimi interesariuszami w oparciu o standard AA 1000 SES.

GRI 102-46 Wybór zagadnień do raportu

Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, proces wyboru zagadnień przebiegał w trzech etapach:

 Identyfikacja

Identyfikacja

 Priorytetyzacja

Priorytetyzacja

 Walidacja

Walidacja

Identyfikacja

Określenie tematów istotnych z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz obszarów wpływu spółki na otoczenie w oparciu o:

 • warsztaty z pracownikami,
 • przegląd raportów branżowych,
 • analizy wewnętrznych dokumentów.

GRI 102-42 Przeprowadzona analiza wskazała też grupy naszych interesariuszy.

Priorytetyzacja

Przeprowadzenie badania ankietowego wśród zewnętrznych interesariuszy, w tym przede wszystkim uczestników trzeciej sesji dialogowej.
Nasi interesariusze to przede wszystkim:

Rys. 3. Interesariusze PSE

Podstawą identyfikacji interesariuszy była przeprowadzona analiza dokumentów strategicznych PSE oraz wewnętrzne konsultacje z JO.

W badaniu ankietowym wzięło udział blisko 50 interesariuszy, przy czym blisko 60 proc. uczestników stanowili przedstawiciele podmiotów, które wzięły udział w zeszłorocznej sesji dialogowej przeprowadzonej zgodnie ze standardem AA1000SES.

W ramach badania wyłoniono najważniejsze tematy biznesowe i dotyczące zrównoważonego rozwoju do omówienia w raporcie, a także obszary wpływu.

Równolegle zorganizowano warsztaty nt. mierzenia wpływu PSE z przedstawicielami jednostek organizacyjnych (departamentów, biur) w celu zdefiniowania kluczowych obszarów wpływu PSE wraz z przypisaniem do nich wskaźników

Walidacja

Zorganizowanie wewnętrznego warsztatu walidacyjnego z udziałem kadry zarządzającej i kierowniczej w celu potwierdzenia koncepcji raportu i kwestii do zaraportowania.

W ramach spotkania zaakceptowano matrycę istotności zawierającą kluczowe tematy do zaraportowania oraz strukturę treści raportu. 

Raport wpływu Wpływ nagospodarkę Wpływ naspołeczeństwo Wpływ naśrodowisko Rynek Infrastrukturai Innowacje Ludziei Relacje

Rys. 4. Podejście do struktury raportu

Matryca istotności

GRI 102-47 W oparciu o wyniki badania ankietowego, poprzedzone sesją dialogową oraz warsztatami wewnętrznymi, wskazano 32 istotnych tematów z 4 obszarów odpowiedzialności:

 • wobec rynku,
 • w miejscu pracy,
 • wobec społeczeństwa,
 • wobec środowiska naturalnego.

Istotne kwestie, które według naszej spółki oraz jej interesariuszy powinny zostać ujęte w raporcie, prezentujemy na matrycy.

 • Odpowiedzialność wobec rynku
 • Odpowiedzialność wobec społeczeństwa
 • Odpowiedzialność w miejscu pracy
 • Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Poniższa matryca prezentuje istotne kwestie, które według spółki oraz jej interesariuszy zewnętrznych powinny zostać ujęte w raporcie. Oceny istotności wg otoczenia: ocena otoczenia - interesariuszy zewnętrznych (sesja dialogowa), ocena wewnętrzna organizacji (ankieta pracownicza).

 • Kwestie bardzo istotne
 • Kwestie średnio istotne
0,5 0,5 0 1

Istotność dla wnętrza

Istotność dla otoczenia

Kwestie istotne
dla organizacji

Kwestie istotne
dla organizacji i otoczenia

Kwestie istotne
dla otoczenia

8

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (wsparcie merytoryczne administracji rządowej)

16

Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników

23

Kultura organizacyjna oparta o wartości

32

Zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji

14

Dostępność i przejrzystość danych o firmie istotnych dla partnerów biznesowych

15

Nowy model zarządzania środowiskiem pracy HSEQ (ang. Health Safety Environment Quality)

17

Poziom płac i warunki zatrudnienia (wartościowanie stanowisk pracy)

18

Szkolenia i sposób zapewnienia rozwoju pracowników (w tym programy rozwoju talentów, programy motywacyjne)

19

Budowanie kapitału ludzkiego – opis działań podejmowanych w celu kształtowania przyszłych kadr, nowych kompetencji w organizacji.

20

Sposób prowadzenia dialogu z pracownikami (w tym zarządzanie skargami)

21

Sposób zarządzania wiedzą w organizacji

22

Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań.

1

Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE

2

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) – wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających

3

Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury krytycznej

4

Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii

5

Plan rozwoju systemu przesyłowego

10

Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej

12

Ukierunkowanie na rozwiązania nastawione na przystosowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, elektromobilność, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE)

26

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu)

29

Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne

30

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji

31

Minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE

6

Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych

7

Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący

9

Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

11

Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe)

13

Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami (nowy sposób kontraktacji - wdrożenie Systemu Kwalifikacji Wykonawców)

24

Etyka w relacjach wewnętrznych

25

Komunikacja społeczna wokół inwestycji

27

Dialog i sposób kształtowania relacji z władzami lokalnymi i partnerami społecznymi wokół realizowanych inwestycji

28

Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)

Kolory odzwierciedlają obszary:

 • Rynkowy
 • Miejsce pracy
 • Społeczny
 • Środowiskowy

Rys. 5. Matryca istotności

Tematy istotne dla PSE i otoczenia

GRI 103-1  GRI 102-44

Tematy kluczowe dla PSE wraz z granicami ich oddziaływania uwzględnione w raporcie

Odpowiedzialność wobec rynku

Tematy zdefiniowane jako istotne

Tematy w ramach standardów GRI

Granice oddziaływania (gdzie następuje oddziaływanie)

Rodzaj oddziaływania PSE (bezpośrednie/ pośrednie)

Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce
i rola PSE *
GRI 103-1

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-2  

Profil organizacji

Wyniki ekonomiczne

PSE

Bezpośrednie

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) - wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających*

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-2

Pośredni wpływ ekonomiczny

 

PSE, Klienci

Bezpośrednie

Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury krytycznej*

GRI 103-1

GRI 103-2

-

 

PSE, Klienci

Bezpośrednie

Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii

GRI 103-1

GRI 103-1

GRI 103-2

-

 

PSE, Klienci

Bezpośrednie

Plan rozwoju systemu przesyłowego

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-1

 

Strategia

PSE, Klienci, Regulator

Bezpośrednie

Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych*

GRI 103-1

GRI 103-2

Strategia

 

 

 

PSE, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dostawcy

 

Bezpośrednie

Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-2

-

PSE, Uczestnicy rynku energii elektrycznej 

Bezpośrednie

Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej*

GRI 103-1

GRI 103-1

-

PSE, Uczestnicy rynku energii elektrycznej 

Bezpośrednie

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (wsparcie merytoryczne administracji rządowej)*

GRI 103-1

GRI 103-2

 

-

PSE, Uczestnicy rynku energii elektrycznej 

Bezpośrednie

Ukierunkowanie na rozwiązania nastawione na przystosowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, elektromobilność, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE)

GRI 103-1

GRI 103-1

GRI 103-1

-

PSE, Uczestnicy rynku energii elektrycznej,
a także OZE

Bezpośrednie

Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący

GRI 103-1

GRI 103-2

-

PSE, Uczestnicy rynku energii elektrycznej 

Bezpośrednie

Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe)

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

 

Etyka
i integralność

Praktyki dotyczące zamówień

 

PSE, Dostawcy, Wykonawcy i Podwykonawcy          

 

Bezpośrednie

Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami (nowy sposób kontraktacji - wdrożenie Systemu Kwalifikacji Wykonawców)

GRI 103-1

GRI 103-2

Praktyki dotyczące zamówień

 

 

PSE, Dostawcy, Wykonawcy i Podwykonawcy          

 

Bezpośrednie

Dostępność i przejrzystość danych o firmie istotnych dla partnerów biznesowych 

GRI 103-1

Pośredni wpływ ekonomiczny

 

PSE, Klienci

 

Bezpośrednie

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Tematy zdefiniowane jako istotne

Tematy w ramach standardów GRI

Granice oddziaływania (gdzie następuje oddziaływanie)

Rodzaj oddziaływania PSE (bezpośrednie/ pośrednie)

Nowy model zarządzania środowiskiem pracy HSEQ (ang. Health Safety Environment Quality)

GRI 103-1

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

PSE, pracownicy, potencjalni pracownicy, wykonawcy
i podwykonawcy

 

Bezpośrednie

Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników

GRI 103-1

Zatrudnienie

PSE, pracownicy, potencjalni pracownicy

 

Bezpośrednie

Poziom płac i warunki zatrudnienia (Wartościowanie stanowisk pracy)

GRI 103-1

GRI 103-1

Zatrudnienie

PSE, pracownicy, potencjalni pracownicy

 

Bezpośrednie

Szkolenia i sposób zapewnienia rozwoju pracowników (w tym programy rozwoju talentów, programy motywacyjne)

GRI 103-1

GRI 103-1

GRI 103-1

GRI 103-1

 

Edukacja
i szkolenia

PSE, pracownicy, potencjalni pracownicy

 

Bezpośrednie

Budowanie kapitału ludzkiego – opis działań podejmowanych w celu kształtowania przyszłych kadr, nowych kompetencji w organizacji.

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-1

GRI 103-2

Zatrudnienie

PSE, pracownicy, potencjalni pracownicy

 

Bezpośrednie

Sposób prowadzenia dialogu z pracownikami
(w tym zarządzanie skargami)

GRI 103-1

GRI 103-2

Zatrudnienie

PSE, pracownicy, potencjalni pracownicy

 

Bezpośrednie

Sposób zarządzania wiedzą w organizacji

 GRI 103-1

Edukacja
i szkolenia

PSE, pracownicy, potencjalni pracownicy

 

Bezpośrednie

Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań

 GRI 103-1

Zatrudnienie

Zgodność z regulacjami

PSE, pracownicy,  potencjalni pracownicy

 

Bezpośrednie

Kultura organizacyjna oparta o wartości

GRI 103-1

Etyka
i integralność

PSE, pracownicy, potencjalni pracownicy

 

Bezpośrednie

Etyka w relacjach wewnętrznych

GRI 103-1

 

Etyka
i integralność

PSE, pracownicy, potencjalni pracownicy

 

Bezpośrednie

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Tematy zdefiniowane jako istotne

Tematy w ramach standardów GRI

Granice oddziaływania (gdzie następuje oddziaływanie)

Rodzaj oddziaływania PSE (bezpośrednie/ pośrednie)

Komunikacja społeczna wokół inwestycji

GRI 103-1

GRI 103-2

 

Społeczność lokalna

PSE, społeczności lokalne

 

Pośrednie - poprzez wykonawców
i podwykonawców

 

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu)

GRI 103-1

GRI 103-2

 

Społeczność lokalna

PSE, społeczności lokalne

 

Pośrednie - poprzez wykonawców
i podwykonawców

 

Dialog i sposób kształtowania relacji z władzami lokalnymi i partnerami społecznymi wokół realizowanych inwestycji

GRI 103-1

GRI 103-2

 

Społeczność lokalna

PSE, społeczności lokalne

 

Pośrednie - poprzez wykonawców
i podwykonawców

 

Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)

GRI 103-1

GRI 103-2

 

Społeczność lokalna

PSE, społeczności lokalne

 

Pośrednie - poprzez wykonawców
i podwykonawców

 

Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne

GRI 103-1

Pośredni wpływ ekonomiczny

PSE, społeczności lokalne

 

Pośrednie - poprzez wykonawców
i podwykonawców

 

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Tematy zdefiniowane jako istotne

Tematy w ramach standardów GRI

Granice oddziaływania (gdzie następuje oddziaływanie)

Rodzaj oddziaływania PSE (bezpośrednie/ pośrednie)

 Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji

GRI 103-1

GRI 103-1

GRI 103-1

Zgodność z regulacjami środowiskowymi

Ocena środowiskowa dostawców

PSE, społeczności lokalne

 

Pośrednie - poprzez wykonawców
i podwykonawców

 

Minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE

GRI 103-1

-

PSE, społeczności lokalne

 

Pośrednie - poprzez wykonawców
i podwykonawców

 

Zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji

GRI 103-1

Zgodność z regulacjami środowiskowymi

Ocena środowiskowa dostawców

PSE, społeczności lokalne

 

Pośrednie - poprzez wykonawców
i podwykonawców

 

Zasada ostrożności

Szczegółowe zagadnienia przedstawione w raporcie opierają się na zaktualizowanej Strategii Polskich Sieci Elektroenergetycznych przyjętej przez Zarząd, zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podejście zarządcze przedstawiono zgodnie z procedurami postępowania opisanymi w obowiązujących w PSE regulaminach i standardach w zakresie ładu korporacyjnego. Wszelkie publikowane informacje przedstawione w raporcie zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z wewnętrznymi dokumentami spółki, a nadzór nad działaniami w poszczególnych obszarach sprawuje kadra zarządzająca. Strategiczne decyzje podejmowane są na poziomie Zarządu.

Wiarygodność raportu

GRI 102-56 Raport został poddany wewnętrznej i zewnętrznej weryfikacji. Nad rzetelnością opracowania raportu, jego zawartością i zgodnością z wytycznymi pracował Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE. Zewnętrzna weryfikacja została przeprowadzona przez niezależną jednostkę, której wybór został zatwierdzony przez Zarząd.

Wstęp i cel pracy

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. (Bureau Veritas) została zaangażowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) w celu przeprowadzenia niezależnej oceny informacji i danych opracowanych zgodnie z Wytycznymi GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) opcja zgodności Core, zawartych w Raporcie wpływu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za 2017 r. (Raport). Poświadczenie odnosi się do danych i informacji objętych opisanym poniżej zakresem naszych prac. 

Zakres prac
Zakres naszej pracy był ograniczony do poświadczenia spełnienia wymagań uniwersalnych standardów (Universal standards) i wskaźników tematycznych (Topic-specific Standards) stanowiących standardy raportowania zrównoważonego rozwoju GRI (GRI Standards) w opcji zgodności Core (Wybrane informacje) przez informacje zawarte w Raporcie za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Nasze poświadczenie nie odnosi się do innych informacji zawartych w Raporcie.

Kryteria Raportowania
Wybrane Informacje należy interpretować w odniesieniu do standardów raportowania zrównoważonego rozwoju GRI Standards 2016 w wersji dostępnej na stronie internetowej https://www.globalreporting.org

Ograniczenia i wyłączenia

Z zakresu naszej pracy wyłączona jest ocena informacji:

 • dotyczących działań realizowanych poza określonym przedziałem czasowym oceny,
 • dotyczących oświadczeń obecnych lub przyszłych intencji przedstawionych przez PSE, (wyrażonych opinii, przekonań, oczekiwań, celów)
 • zawartych w rozdziale „Nasz wpływ na zatrudnienie i rozwój gospodarczy Polski”. 

Niniejsze poświadczenie o ograniczonym zakresie oparte jest na danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, wybranych z wykorzystaniem podejścia bazującego na ryzyku wraz z ograniczeniami wynikającymi z takiego podejścia. Rzetelność raportowanych danych jest zależna od dokładności stosowanych pomiarów i innych, przyjętych na poziomie poszczególnych lokalizacji, rozwiązań w zakresie monitorowania, które nie były analizowane dla potrzeb sporządzenia niniejszego poświadczenia. Nie należy opierać się na niniejszym oświadczeniu niezależnej oceny w celu wykrycia wszystkich błędów, pominięć lub nieścisłości, które mogą występować.

Odpowiedzialność
Wybrane Informacje zawarte w Raporcie oraz sposoby ich prezentacji są wyłączną odpowiedzialnością Kierownictwa PSE.

Bureau Veritas nie było zaangażowane w opracowanie Raportu ani Kryteriów Raportowania. Naszą odpowiedzialnością było:

 • uzyskanie ograniczonej pewności, że Wybrane Informacje zostały przygotowane zgodnie z Kryteriami Raportowania,
 • sformułowanie niezależnych wniosków opartych na przeprowadzonych procedurach poświadczania i na uzyskanych dowodach oraz
 • przedstawienie naszych wniosków Kierownictwu PSE. 

Norma Oceny Nasza praca została wykonana zgodnie z międzynarodową normą International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (obowiązującą dla poświadczania raportów od 15 grudnia 2015), wydaną przez International Auditing and Assurance Standards Board.

Podsumowanie wykonanych prac
W ramach niezależnej oceny przeprowadziliśmy:

1. ocenę stosowności Kryteriów Raportowania w odniesieniu do Wybranych Informacji;
2. wywiady z personelem PSE zaangażowanym w opracowanie Raportu;
3. przegląd procesów PSE dotyczących zbierania i agregowania danych zastosowanych do opracowania Wybranych Informacji, w tym ocenę założeń oraz zakresu danych i granic raportowania;
4. przegląd dokumentacji przedstawionej przez PSE;
5. ocenę selekcji Wybranych Informacji w odniesieniu do dokumentacji źródłowej;
6. przegląd systemów PSE dotyczących analizy i agregowania danych ilościowych;
7. ocenę sposobu prezentacji Wybranych Informacji w celu zapewnienia spójności z poświadczanymi informacjami. 

Wnioski
W oparciu o przyjętą metodykę i wymienione wyżej działania wydajemy następującą opinię:

 • Nie zidentyfikowaliśmy żadnych oznak wskazujących na to, że Wybrane Informacje nie zostały przedstawione w sposób wiarygodny we wszystkich istotnych obszarach. 

Ocena w odniesieniu do GRI Standards
Weryfikowane informacje (Wybrane informacje) przedstawione w Raporcie wpływu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za 2017 r. zostały przygotowane zgodnie z opcją zgodności Core.

Oświadczenie dotyczące niezależności, bezstronności i kompetencji
Bureau Veritas jest profesjonalną firmą usługową, która specjalizuje się w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz odpowiedzialnością społeczną o ponad 185-letniej tradycji w świadczeniu usług niezależnej oceny. Zespół oceniający posiada doświadczenie w weryfikacji i ocenie informacji, systemów i procesów dotyczących środowiska, etyki, społecznej odpowiedzialności, bezpieczeństwa i higieny pracy. Bureau Veritas wdrożyła certyfikowany1 System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 i utrzymuje kompleksowy system nadzorowania jakości, obejmujący udokumentowane polityki i procedury w zakresie zgodności z wymaganiami etycznymi, normami zawodowymi i wymaganiami prawnymi 

Bureau Veritas wdrożyła i stosuje Kodeks Etyki, który spełnia wymagania International Federation of the International Federation of Inspections Agencies (IFIA)2, w celu zapewnienia integralności, obiektywizmu, profesjonalizmu i należytej staranności oraz wysokiego poziomu etycznego personelu w jego codziennych działaniach zawodowych.

BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o. Warszawa, listopad 2018

Kontakt

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym raportem.

Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoją opinią na jego temat, będziemy zobowiązani za przesłanie komentarza na adres:

Małgorzata Jachimowska-Noworyta 
Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju
w GK PSE
malgorzata.jachimowska-noworyta@pse.plPytania dotyczące Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. prosimy kierować do:

Ady Konczalskiej-Boguckiej
Dyrektora Departamentu Komunikacji
ada.konczalska@pse.pl

GRI 102-3

Adres:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
www.pse.pl

Zespól interdyscyplinarny, który uczestniczył w tworzeniu Raportu wpływu PSE prezentującego w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe za 2017 rok.

Marta Babicz
Andrzej Bartosik
Zbigniew Belina
Dominik Borowiec
Marta Borzyńska
Edyta Czarnecka
Adam Daramola
Marek Duk
Katarzyna Fryga
Eliza Gawlicka
Konrad Godzisz
Robert Guzik

Karol Jakubowski
Weronika Klewska
Jolanta Kmiecik
Dariusz Kołakowski
Magdalena Kozik
Magdalena Kwiatecka
Dorota Leduchowska-Gogacz
Mariusz Majewski
Tomasz Myrda
Tomasz Nowakowski
Łukasz Pawlak
Alicja Poznańska

Hubert Redkowiak
Marc Rutkowski
Magdalena Ryś-Przeszlakiewicz
Paweł Sadowski
Sławomir Smoktunowicz
Witold Smolik
Michał Stachyra
Marcin Stokowski
Elżbieta Szymańska
Małgorzata Traczyk
Mariusz Winnik
Sylwia Włodarczyk
Paweł Wójcik

Przejdź do:

Archiwalne raporty PSE

Szukasz konkretnych danych?