11

Dane finansowe

Sprawozdanie finansowe

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje ogólne

1. Dane ogólne:

a) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (dalej: PSE S.A., Spółka)

b) Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165

c) przedmiotem działania PSE S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

d) głównymi celami działalności PSE S.A. są:

- świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej,
- zapewnianie bezpiecznej i ekonomicznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz efektywne gospodarowanie środkami taryfowymi,
- zapewnianie współdziałania systemu elektroenergetycznego z innymi systemami elektroenergetycznymi, z którymi jest połączony,
- sprostanie zagrożeniom ujawniającym się w otoczeniu Spółki i doskonalenie procesów wewnętrznych,
- zwiększanie efektywności organizacji oraz zbudowanie Spółki opartej na ciągłym doskonaleniu pozwalającym na podnoszenie jakości i produktywności.

e) organ prowadzący rejestr:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna zostały utworzone Aktem Notarialnym z dnia 17 lutego 2004 roku i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000197596 w dniu 03 marca 2004 roku.

2. Czas trwania Spółki: nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku, natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

5. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.395, z późniejszymi zmianami), dalej: Ustawa o rachunkowości, Ustawa.

6. Wszystkie kwoty zostały wymienione w złotych i groszach.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne stanowią nabyte przez Spółkę, zaliczane do aktywów trwałych, niezakwalifikowane do inwestycji prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Spółki.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Na dzień nabycia wartości niematerialne i prawne ujmuje się w wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia.

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości wynikającej z aktualizacji wyceny aktywów trwałych według uregulowań wynikających z odrębnych przepisów, pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu utraty wartości.

Okres i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do używania wartości niematerialnych i prawnych. Okresy amortyzacji bilansowej ustalane są przez jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie składnikiem majątku na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i podlegają okresowej weryfikacji.

Odpisy aktualizujące

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne określa się dla indywidualnych składników lub grup identycznych składników, w oparciu o określenie trwałej utraty ich wartości przed ich pełnym zamortyzowaniem – w przypadku powstania przyczyny powodującej utratę wartości.
Poziom odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości ustalany jest poprzez porównanie ceny sprzedaży netto, a więc ceny możliwej do uzyskania za nie, pomniejszonej o związane z tym koszty, z wartością księgową.

2. Środki trwałe

Za środki trwałe uznaje się składniki aktywów, które na dzień ujęcia spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają formę rzeczową lub są rzeczowym prawem majątkowym, takim jak między innymi: prawem wieczystego użytkowania gruntu,
 • ich przewidywany okres ekonomicznej użyteczności w danej jednostce jest dłuższy niż rok (12 miesięcy)
 • są przeznaczone do wykorzystania na potrzeby jednostki, w tym także do trwałego wykorzystania przez inne jednostki na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, o ile umowy te nie spełniają definicji leasingu finansowego.
 • są kompletne i zdatne do użytkowania.

Środek trwały jest kompletny, jeżeli może realizować przypisane mu funkcje, co oznacza, że spełnia wszystkie warunki techniczne (pod względem konstrukcyjnym) i prawne przewidziane dla danej kategorii środków trwałych, a w szczególności zawiera wszystkie części składowe.

Część składowa jest nieodłącznym elementem środka trwałego warunkującym jego użytkowanie, która nie może być od niego odłączana bez istotnego uszczerbku dla zdatności środka trwałego do użytkowania.

Część składowa jest powiązana fizycznie lub prawnie ze środkiem trwałym.

Części składowe występują w środkach trwałych klasyfikowanych do następujących podgrup KŚT:

 • Linie elektroenergetyczne,
 • Kotły grzejne wodne,
 • Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego,
 • Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego,
 • Transformatory.

3. Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujmuje się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.

4. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje to aktywa posiadane przez Spółkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) i innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej.

Na inwestycje składają się inwestycje długoterminowe oraz inwestycje krótkoterminowe. O kwalifikacji inwestycji do aktywów trwałych lub obrotowych decyduje kryterium czasu. Inwestycje, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, kwalifikowane są jako inwestycje krótkoterminowe.

Wycena inwestycji długoterminowych

Inwestycje długoterminowe ujmuje się na dzień bilansowy według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, skorygowanej o odpisy aktualizujące wartość inwestycji. Powstanie odpisu aktualizującego wartość inwestycji wynika z trwałej utraty wartości inwestycji w sytuacji, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestycja długoterminowa nie przyniesie w przyszłości korzyści ekonomicznych.

Wycena inwestycji krótkoterminowych

Inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia lub powstania według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

5. Leasing

W ramach umowy leasingu jedna ze stron umowy (finansujący) przekazuje drugiej stronie (korzystający) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony.

Klasyfikacji umowy leasingu dokonuje się na moment rozpoczęcia leasingu.

Leasing finansowy

Jeżeli umowa leasingu spełnia co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości, to przyjęte w ramach tej umowy do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych korzystającego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a drugostronnie ujmuje się jako zobowiązanie finansowe.

6. Zapasy

Zapasy (materiały) to rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu zużycia na potrzeby własne, zdatne do sprzedaży oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Ewidencję zapasów prowadzi się bilansowo w ujęciu ilościowo – wartościowym i uzgadnia z danymi właściwych kont syntetycznych na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
Wartość materiałów zużywających się stopniowo odpisuje się w koszty jednorazowo, w momencie wydania do użytkowania.

Niektóre rodzaje materiałów, m.in.: paliwo, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, drobne zakupy na cele reprezentacyjne i reklamowe, woda i artykuły spożywcze, nabywane w ilościach zaspokajających bieżące zapotrzebowanie Spółki, odpisywane są
w koszty działalności, bezpośrednio po ich zakupie, z pominięciem ewidencji ilościowo-wartościowej.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiały) dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z doprowadzenia do cen sprzedaży netto zamiast cen zakupu lub kosztów wytworzenia zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Materiały i towary wycenia się w ciągu roku obrotowego według rzeczywistych cen nabycia.

Zaliczki na dostawy wycenia się w wartości nominalnej tj. w wartości kwot przekazanych dostawcom na poczet dokonanych zamówień.

7. Rozrachunki

Należności

Na dzień bilansowy należności i roszczenia Spółka wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, powiększając ich wartość o należne odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie i pomniejszając o odpisy aktualizujące ich wartość wyrażające prawdopodobne zmniejszenie należności, z uwzględnieniem poziomu posiadanych zabezpieczeń. Wyłącza się z ksiąg rachunkowych należności niefinansowych przedawnionych, umorzonych bądź uznanych za nieściągalne.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Do należności długoterminowych Spółka zalicza należności, z wyjątkiem zaliczanych do aktywów finansowych oraz dotyczących dostaw i usług, których termin wymagalności przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.

Zobowiązania

Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota wymaganej zapłaty obejmuje wartość nominalną zobowiązania, jak i naliczone odsetki należne kontrahentowi.

Wartość nominalna zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów powiększona zostaje o naliczone odsetki i powiększona lub zmniejszona o naliczone różnice kursowe.

8. Różnice kursowe

Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

9. Klasyfikacja instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Ww. zasady wyceny nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z ww. Rozporządzenia, w tym w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Podział instrumentów finansowych

Aktywa finansowe dzieli się na:

 • aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
 • pożyczki udzielone i należności własne,
 • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 • aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

 • zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
 • pozostałe zobowiązania.

10. Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Spółka tworzy je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których wartość można w wiarygodny sposób oszacować w ciężar: pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

W bilansie rezerwy dzieli się na:

 • rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
 • rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne, z podziałem na:
   • długoterminowe,
   • krótkoterminowe,
 • pozostałe rezerwy, z podziałem na:
   • długoterminowe,
   • krótkoterminowe.

Kryterium podziału jest termin wystąpienia zobowiązania:

 • do 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 • powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się nie rzadziej niż raz na kwartał w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczania podatku dochodowego w przyszłości.

Rezerwy na odprawy emerytalne i podobne tworzy się w wysokości prawdopodobnych przyszłych zobowiązań wobec pracowników z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i innych podobnych świadczeń. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne są rezerwami kosztowymi prezentowanymi w sprawozdaniu finansowym w pozycji „Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne” w podziale na długo - i krótkoterminowe.

Pozostałe rezerwy Spółka tworzy w sprawozdaniu finansowym, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych,
 • prawdopodobne jest, że spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków - przelewu korzyści ekonomicznych,
 • można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.

11. Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

12. Rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów służą do ewidencji kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, ale dotyczących okresów przyszłych.

Warunkiem aktywowania kosztów jest przyniesienie jednostce w przyszłych okresach korzyści ekonomicznych. Rozliczenia międzyokresowe mogą być zaliczone do bilansu, jeśli spełniają warunki kryterium aktywów określone w Ustawie o rachunkowości.

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:

 • długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 • krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych zalicza się między innymi:

 • opłacone z góry czynsze i dzierżawy,
 • podatek od nieruchomości,
 • składki na ubezpieczenia majątkowe,
 • prenumeraty rozliczane w czasie,
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • koszty prowadzonych prac rozwojowo-badawczych (do momentu ich zakończenia),
 • wydatki w ramach projektów finansowanych z funduszy pomocowych.

Do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych zalicza się:

 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
 • inne rozliczenia międzyokresowe.

13. Kapitał własny

Do kapitałów własnych zalicza się:

 • kapitał zakładowy (podstawowy) – akcyjny, odzwierciedlający nominalną wartość akcji,
 • kapitał zapasowy, tworzony na pokrycie ewentualnych strat,
 • kapitał (fundusz) rezerwowy, tworzony na pokrycie szczególnych strat i wydatków,
 • kapitał z aktualizacji wyceny, tworzony zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub innymi szczególnymi przepisami,
 • zysk (strata) z lat ubiegłych, do których odnosi się również skutki błędów oraz ujmuje się skutki zmian polityki rachunkowości,
 • zysk (strata) netto roku bieżącego,
 • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).

Kapitał zakładowy – akcyjny, na dzień bilansowy, wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w KRS i odzwierciedla nominalną wartość akcji.

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:

 • z dopłat oraz nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej,
 • z odpisów zysku do podziału.

Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spółki.

14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w kwotach wynikających z ustawy, układu zbiorowego pracy. Celem Funduszu jest finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o niepodlegające zwrotowi wydatki z Funduszu.

Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa Funduszu (należności z tytułu udzielonych pożyczek, środki na wydzielonym rachunku bankowym).

15. Przychody, koszty, wynik finansowy

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Wynik finansowy ustalany jest w oparciu o sporządzony rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Bilans

Aktywa

Lp.TytułTabelaStan na 31.12.2017Stan na 31.12.2016
A AKTYWA TRWAŁE 15 299 093 987,08 14 452 194 822,25
I Wartości niematerialne i prawne 1 42 218 950,53 38 833 137,96
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 0,00 0,00
2 Wartość firmy 1 531 786,36 0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 1 41 687 164,17 38 833 137,96
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 2,5 14 986 267 408,79 14 175 110 331,20
1 Środki trwałe 2 13 117 495 462,97 12 959 861 009,16
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 254 485 050,35 253 192 933,79
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 9 322 298 760,34 9 284 994 608,18
c urządzenia techniczne i maszyny 2 3 510 444 658,47 3 393 130 756,92
d środki transportu 2 15 821 920,88 16 794 740,14
e inne środki trwałe 2 14 445 072,93 11 747 970,13
2 Środki trwałe w budowie 5 1 868 771 945,82 1 215 249 322,04
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
III Należności długoterminowe 0,00 0,00
1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3 Od jednostek pozostałych 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 8 15 991 656,25 16 991 656,25
1 Nieruchomości 0,00 0,00
2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 8 15 991 656,25 16 991 656,25
a w jednostkach powiązanych 8 15 991 656,25 16 991 656,25
- udziały lub akcje 8 15 991 656,25 16 991 656,25
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
c w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 254 615 971,51 221 259 696,84
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 253 634 548,24 221 212 283,36
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 981 423,27 47 413,48
B AKTYWA OBROTOWE 4 214 096 724,93 4 013 413 864,99
I Zapasy 15 58 034 021,07 57 230 715,22
1 Materiały 15 56 987 307,10 56 196 905,18
2 Półprodukty i produkty w toku 15 0,00 0,00
3 Produkty gotowe 15 0,00 0,00
4 Towary 15 968 240,00 968 240,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi 15 78 473,97 65 570,04
II Należności krótkoterminowe 16 1 148 355 973,68 983 709 990,65
1 Należności od jednostek powiązanych 16 686 591,45 3 121 491,56
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 233 260,89 3 121 491,56
- do 12 miesięcy 16 233 260,89 3 121 491,56
b inne 16 453 330,56 0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 16 2 882 069,21 0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 2 882 069,21 0,00
- do 12 miesięcy 16 2 882 069,21 0,00
b inne 16 0,00 0,00
3 Należności od pozostałych jednostek 16 1 144 787 313,02 980 588 499,09
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 1 020 154 693,81 879 918 040,10
- do 12 miesięcy 16 1 020 154 693,81 879 918 040,10
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 16 112 822 445,77 88 482 332,73
c inne 16 11 810 173,44 12 188 126,26
d dochodzone na drodze sądowej 16 0,00 0,00
III Inwestycje krótkoterminowe 10 2 994 012 345,13 2 960 850 370,55
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 2 994 012 345,13 2 960 850 370,55
a w jednostkach powiązanych 10 0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach 10 301 057 205,48 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 10 301 057 205,48 0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 2 692 955 139,65 2 960 850 370,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 2 175 503 906,77 2 284 602 637,67
- inne środki pieniężne 10 517 451 232,88 676 247 732,88
2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 13 694 385,05 11 622 788,57
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
AKTYWA RAZEM 19 513 190 712,01 18 465 608 687,24

Pasywa

Lp.TytułTabelaStan na 31.12.2017Stan na 31.12.2016
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 14 097 919 503,51 13 644 059 060,53
I Kapitał (fundusz) podstawowy 20 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy 22 3 779 852 661,09 2 676 584 490,89
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 22 256 851 399,44 875 415 964,05
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki 256 851 399,44 875 415 964,05
- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 23 0,00 0,00
VI Zysk (strata) netto 23 530 951 629,98 568 379 222,59
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 23 (75 209 187,00) (81 793 617,00)
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 5 415 271 208,50 4 821 549 626,71
I Rezerwy na zobowiązania 24,26,27 2 406 859 102,54 2 256 271 115,88
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 1 597 448 240,32 1 594 214 731,53
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26 153 640 418,79 133 692 842,89
- długoterminowa 26 98 615 201,69 88 147 861,39
- krótkoterminowa 26 55 025 217,10 45 544 981,50
3 Pozostałe rezerwy 27 655 770 443,43 528 363 541,46
- krótkoterminowe 27 655 770 443,43 528 363 541,46
II Zobowiązania długoterminowe 29 13 007 057,19 13 514 428,50
1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3 Wobec pozostałych jednostek 29 13 007 057,19 13 514 428,50
a kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 29 13 007 057,19 13 514 428,50
d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
e inne 0,00 0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 135 212 781,11 998 178 501,02
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8 068 982,39 10 875 874,28
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 30 1 355 314,25 2 473 058,47
- do 12 miesięcy 30 1 355 314,25 2 473 058,47
b inne 6 713 668,14 8 402 815,81
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 30 285 208,75 0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 30 285 208,75 0,00
- do 12 miesięcy 30 285 208,75 0,00
b inne 0,00 0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 113 538 481,46 975 024 210,92
a kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 29 4 087 352,11 3 220 998,28
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 30 620 587 796,41 552 337 259,78
- do 12 miesięcy 30 620 587 796,41 552 337 259,78
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 68 425 884,57 30 316 827,74
h z tytułu wynagrodzeń 19 916 809,64 13 779 692,68
i inne 400 520 638,73 375 369 432,44
4 Fundusze specjalne 31 13 320 108,51 12 278 415,82
IV Rozliczenia międzyokresowe 33 1 860 192 267,66 1 553 585 581,31
1 Ujemna wartość firmy 33 184 136 296,70 193 267 023,50
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 33 1 676 055 970,96 1 360 318 557,81
- długoterminowe 33 1 183 152 607,59 1 195 024 831,21
- krótkoterminowe 33 492 903 363,37 165 293 726,60
PASYWA RAZEM 19 513 190 712,01 18 465 608 687,24

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

Lp.TytułTabelaWykonanie za okres
01.01-31.12.201701.01.-31.12.2016
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym:
8 886 788 919,98 8 144 476 446,37
- od jednostek powiązanych 2 307 028,44 13 960 685,14
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 34 6 926 245 842,56 5 564 330 572,53
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (337 765 576,25) (15 464 287,13)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34 2 298 308 653,67 2 595 610 160,97
B Koszty działalności operacyjnej 8 168 945 261,16 7 366 224 742,24
I Amortyzacja 620 686 875,23 611 979 966,53
II Zużycie materiałów i energii 97 854 113,97 284 043 323,62
III Usługi obce 4 516 442 091,43 3 391 244 782,06
IV Podatki i opłaty, w tym: 256 954 483,94 242 732 246,40
- podatek akcyzowy 1 243 340,00 1 216 182,00
V Wynagrodzenia 261 051 142,84 243 410 368,38
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 98 937 653,66 92 445 919,69
- emerytalne 22 087 693,10 22 601 583,86
VII Pozostałe koszty rodzajowe 37 272 320,69 34 188 468,39
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 279 746 579,40 2 466 179 667,17
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 717 843 658,82 778 251 704,13
D Pozostałe przychody operacyjne 36 70 989 676,03 57 670 907,70
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 36 1 047 582,49 1 808 329,56
II Dotacje 36 22 845 815,55 23 191 835,33
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
IV Inne przychody operacyjne 36 47 096 277,99 32 670 742,81
E Pozostałe koszty operacyjne 37 178 631 776,53 187 845 517,72
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 37 22 017 767,46 0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 37 795 245,29 10 559 650,90
III Inne koszty operacyjne 37 155 818 763,78 177 285 866,82
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 610 201 558,32 648 077 094,11
G Przychody finansowe 38,39,40 50 611 917,81 61 670 692,61
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 38 2 408 089,14 0,00
a od jednostek powiązanych 38 2 408 089,14 0,00
b od jednostek pozostałych 0,00 0,00
II Odsetki, w tym: 39 47 627 999,43 53 626 838,00
- od jednostek powiązanych 39 0,00 0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
V Inne 40 575 829,24 8 043 854,61
H Koszty finansowe 41,42 9 247 437,64 4 079 601,39
I Odsetki, w tym: 41 1 985 178,65 477 893,81
- dla jednostek powiązanych 41 0,00 0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
IV Inne 42 7 262 258,99 3 601 707,58
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 651 566 038,49 705 668 185,33
J Podatek dochodowy 43 120 614 408,51 137 288 962,74
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K) 530 951 629,98 568 379 222,59

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.TytułTabela01.01.-31.12.201701.01-31.12.2016
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) 13 644 059 060,53 13 158 935 054,94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22 2 676 584 490,89 2 115 501 464,61
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 22 1 103 268 170,20 561 083 026,28
a zwiększenie z tytułu: 22 1 103 268 170,20 561 083 026,28
- podziału zysku 22 413 394 920,20 561 083 026,28
- uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie Funduszu Celowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na kapitał zapasowy 689 873 250,00 0,00
b zmniejszenie 0,00 0,00
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22 3 779 852 661,09 2 676 584 490,89
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 22 875 415 964,05 792 841 676,19
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 22 (618 564 564,61) 82 574 287,86
a zwiększenie z tytułu podziału zysku 22 71 308 685,39 82 574 287,86
b zmniejszenie zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie Funduszu Celowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na kapitał zapasowy 22 689 873 250,00 0,00
4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 22 256 851 399,44 875 415 964,05
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23 568 379 222,59 755 491 188,14
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23 568 379 222,59 755 491 188,14
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 23 568 379 222,59 755 491 188,14
a zwiększenie z tytułu 23 0,00 0,00
b zmniejszenie z tytułu 23 568 379 222,59 755 491 188,14
- przekazanie na kapitał zapasowy 23 413 394 920,20 561 083 026,28
- odpis z zysku na fundusz celowy 23 71 308 685,39 82 574 287,86
- odpis na ZFŚS 23 1 882 000,00 1 461 600,00
- odpis na wpłatę z zysku 23 81 793 617,00 110 372 274,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) 0,00 0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
6. Wynik netto 455 742 442,98 486 585 605,59
a zysk netto 23 530 951 629,98 568 379 222,59
b strata netto (wielkość ujemna) 0,00 0,00
c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 23 (75 209 187,00) (81 793 617,00)
II KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) 14 097 919 503,51 13 644 059 060,53
III KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) 14 095 660 503,51 X

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.TytułTabela01.01.-31.12.201701.01.-31.12.2016
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 23 530 951 629,98 568 379 222,59
II Korekty razem 1 022 862 632,99 631 601 478,18
1 Amortyzacja 620 686 875,23 611 979 966,53
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2 371 989,64 (426 002,84)
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (4 293 239,83) (42 775 017,82)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 30 753 458,06 14 074 736,96
5 Zmiana stanu rezerw 148 085 492,19 146 007 995,81
6 Zmiana stanu zapasów 44 496 710,06 3 727 362,77
7 Zmiana stanu należności 44 (163 964 641,99) 9 258 463,92
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 44 139 231 137,15 (48 688 662,30)
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 44 248 292 453,67 (60 868 124,91)
10 Inne korekty 44 1 202 398,81 (689 239,94)
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 1 553 814 262,97 1 199 980 700,77
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 2 935 399,46 44 661 048,93
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 050 248,77 1 886 031,11
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 1 885 150,69 42 775 017,82
a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach 1 885 150,69 42 775 017,82
- odsetki 1 885 150,69 42 775 017,82
4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
II Wydatki 1 454 009 204,93 1 122 071 002,68
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44 1 454 009 204,93 1 122 071 002,68
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00
a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (1 451 073 805,47) (1 077 409 953,75)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 24 014 679,72 110 544 824,16
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
4 Inne wpływy finansowe 24 014 679,72 110 544 824,16
II Wydatki 91 221 173,00 100 496 915,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 89 339 173,00 99 035 315,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1 882 000,00 1 461 600,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00
8 Odsetki 0,00 0,00
9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (67 206 493,28) 10 047 909,16
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) 35 533 964,22 132 618 656,18
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 33 161 974,58 133 044 659,02
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 371 989,64 (426 002,84)
F Środki pieniężne na początek okresu 2 960 850 370,55 2 827 805 711,53
G Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 2 994 012 345,13 2 960 850 370,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania 239 058 084,74 2 134 593,95

Przejdź do:

Archiwalne raporty PSE

Szukasz konkretnych danych?