6

Wpływ na społeczeństwo i pracowników

Odbiorcy:

Administracja centralna, regulator

Uczestnicy rynku energii elektrycznej

Wykonawcy i podwykonawcy

Otoczenie inwestycje

Organizacje branżowe

Instytucje naukowe i badawcze

Pracownicy i potencjalni pracownicy

Media

Od naszych działań i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej zależy jakość życia Polaków.

Szczególną troską PSE jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz personelu wykonawców świadczących usługi na rzecz naszej spółki.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, kształtującą innowacyjne środowisko pracy. Dbamy o rozwój kompetencji wewnętrznych oraz infrastruktury. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy w organizacji oraz eksperckość kadry PSE odpowiedzialnej za utrzymywanie bezpiecznego i stabilnego systemu elektroenergetycznego.

Chcemy wzmacniać świadomość i edukować społeczeństwo w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej.

Wpływ na jakość życia Polaków dzięki ciągłym dostawom energii elektrycznej

Energia elektryczna jest obecna we wszystkich momentach życia człowieka w XXI wieku. Nie wyobrażamy sobie nawet jednego dnia bez energii. Nawet chwilowy brak prądu paraliżuje pracę i zakłóca spędzanie wolnego czasu, a dłuższy – powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia.

Jeden dzień bez energii elektrycznej oznaczałby poranek bez ulubionej kawy i codziennych wiadomości z radia lub telewizji, paraliż komunikacyjny w drodze do pracy przy braku sygnalizacji świetlnej, dyskomfort pracy bez oświetlenia, komputera, telefonu stacjonarnego oraz sprzętów biurowych oraz wieczór bez ulubionego serialu lub filmu. Dłuższy brak dostaw energii sparaliżowałby działanie szpitali, lotnisk oraz dworców kolejowych, na których znajduje się mnóstwo urządzeń wymagających niezakłóconych dostaw energii elektrycznej. Wprawdzie wymienione podmioty posiadają najczęściej generatory prądu umożliwiające tymczasowe funkcjonowanie, ale w przypadku dłuższej przerwy w dostawie energii ich działanie zostałoby ograniczone do ewakuacji lub wstrzymania ruchu pasażerskiego. To skutkowałoby ryzykiem utraty życia lub zdrowia i przełożyłoby się na straty finansowe wymienionych jednostek liczone w milionach złotych.

Szczecin bez prądu – kwiecień 2008 r. (źródło: TVN 24)

Mieszkańcy Szczecina i okolic zmagali się z awarią prądu przez cały wtorek. Awarię spowodowała... natura, czyli obfite opady śniegu z deszczem, pod którego ciężarem załamały się słupy energetyczne. Gdyby chociaż jedna z czterech linii najwyższych i wysokich napięć zasilających lewobrzeżną część Szczecina oparła się ciężarowi mokrego śniegu, lokalne elektrociepłownie mogłyby pracować normalnie.

Powrót do przeszłości (źródło: TVN 24)

W Szczecinie zapanował chaos. Nie jeździły pociągi, autobusy, pozamykano urzędy i większość sklepów. Przed tymi, które pozostały otwarte, ustawiały się długie kolejki. Szczecińskie szpitale pracowały jak na ostrym dyżurze. Ale – jak podkreślały władze miejskie – od początku bezpieczeństwo pacjentów nie było zagrożone. Strażacy użyczyli placówkom zastępczych agregatów. W niektórych placówkach odwołano jednak planowe zabiegi. W dwóch szpitalach wystąpiły problemy z dostawami wody, co uniemożliwiło pracę stacji dializ, ale dowieziono im wodę beczkowozami...

GRI 103-1 Jak żyć w sąsiedztwie linii?

Co do zasady, właściciele nieruchomości, na których posadowione są urządzenia przesyłowe lub nad którymi znajdują się linie elektroenergetyczne, mają niczym nieskrępowany dostęp do swoich nieruchomości.

Jedyne ograniczenia dostępu właścicieli nieruchomości do terenu, na którym posadowione są urządzenia przesyłowe lub nad którymi znajdują się linie elektroenergetyczne, odnoszą się do obszaru tzw. pasa technologicznego linii ustalanego na całej długości linii elektroenergetycznej.

Jest to obszar bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną oraz po obu stronach linii, na którym dopuszcza się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją i eksploatacją linii oraz w granicach którego – z uwagi na bezpieczeństwo pracy linii i najbliższego otoczenia – ogranicza się dowolność w zagospodarowaniu terenu. Wynika to z konieczności okresowych przeglądów i remontów, a także jest niezbędne do usuwania ewentualnych awarii i jej skutków.

Warto wiedzieć

Szerokość pasa technologicznego zależy przede wszystkim od napięcia znamionowego linii i rodzaju (serii) zastosowanych słupów. Granice pasa technologicznego dla linii o konkretnym napięciu wyznacza się w oparciu o wymagania ujęte w przepisach w zakresie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego, magnetycznego oraz poziomu hałasu.

Uśredniona szerokość pasa technologicznego dla różnych rodzajów linii najwyższych napięć eksploatowanych w kraju wynosi maksymalnie dla linii 400 kV: 40 i 35 m od osi, w zależności od konstrukcji linii, a dla linii 220 kV po 25 m od osi linii w obie strony.

Rys. 1. Pas technologiczny dla linii 400 kV
Źródło: http://liniapilaplewiska.pl/rozwi%C4%85zania-techniczne-i-technologiczne.html

Poza pasem technologicznym, właściciele nieruchomości, na których posadowione są urządzenia przesyłowe lub nad którymi znajdują się linie elektroenergetyczne, mają nieskrępowaną swobodę w gospodarowaniu i korzystaniu ze swoich działek. Mogą z nich dowolnie korzystać z zachowaniem odpowiednich wymogów ostrożności. Mogą bez ograniczeń czasowych prowadzić działalność gospodarczą z użyciem określonego sprzętu i maszyn lub prowadzić działalność rolniczą. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz minimalizowania ryzyka wstrzymania lub ograniczenia dostaw energii elektrycznej konieczne jest zachowanie określonych środków bezpieczeństwa. 

Poznaj kilka zasad dotyczących funkcjonowania w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych:

 1. Z uwagi na wysokie napięcie niedozwolone jest samowolne wspinanie się na słupy oraz dotykanie urządzeń przesyłowych, w tym szczególnie linii elektroenergetycznych.
 2. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wznoszenia nowych budynków mieszkalnych lub nowych obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi bezpośrednio pod linią, lub w jej pasie technologicznym (obszar bezpośrednio pod linią oraz po jej obu stronach).
 3. Właściciele użytków rolnych, na których są zlokalizowane urządzenia przesyłowe, mogą poza miejscem posadowienia konstrukcji wsporczych (słupów) prowadzić uprawy oraz prace z zaangażowaniem ciężkiego sprzętu rolniczego; kombajnów, ciągników, siewników oraz innych mechanicznych maszyn rolniczych. Wymagane jest przy tym zachowanie ostrożności, np. w sytuacjach, w których używane maszyny, lub sprzęt są wysokie lub mają długie wysięgniki.
 4. Pod liniami napowietrznymi oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie ma żadnych ograniczeń dotyczących wypasu bydła oraz innych zwierząt hodowlanych ani przeszkód w tworzeniu stawów rybnych. Zgodnie z treścią prac poglądowych oraz danymi ujawnionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), pola elektromagnetyczne w otoczeniu linii najwyższych napięć nie są szkodliwe dla zwierząt hodowlanych.
 5. Ze względu na potencjalne zagrożenie związane z dotknięciem linii elektroenergetycznych przez konary drzew, niedozwolone jest dokonywanie nasadzeń, które w niebezpieczny sposób zbliżałyby się do linii elektroenergetycznych. PSE prowadzą ciągły monitoring urządzeń należących do spółki. W przypadku ponadnormatywnego przyrostu drzew lub krzewów w pobliżu linii dokonywane są stosowne prace wycinkowe. Prace są wykonywane staraniem i na koszt PSE, a materiał drzewny pozyskany w wyniku wycinki jest przekazywany właścicielom nieruchomości. Nasza spółka prowadzi wycinkę zadrzewienia według standardu pięcioletniego, na którą wykonawca udziela czteroletniej gwarancji. Odległość przewodów od koron drzew ustalana jest zatem na podstawie aktualnych wymiarów koron z uwzględnieniem pięcioletniego przyrostu właściwego dla gatunku i siedliska drzewa. W przypadku ponadnormatywnego przyrostu w okresie gwarancyjnym dodatkowe prace wykonywane są niezwłocznie na koszt wykonawcy. Prace wycinkowe wymagane są jedynie w ściśle określonych okolicznościach, a zatem w sytuacjach, w których dokonywane są nasadzenia drzew ozdobnych lub sadowniczych nieosiągających znacznych wysokości, realizacja ww. prac jest zbędna.

Warto wiedzieć

Poza wskazanym obszarem pasa technologicznego nie ma możliwości występowania niekorzystnych oddziaływań na środowisko. Dodatkowo spełnione są rygorystyczne wymagania narzucone dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz brakuje podstaw do ograniczania sposobu zagospodarowania bądź wyłączania z użytkowania terenów o większej powierzchni.

Jak działalność PSE przekłada się na taryfę przesyłową
i rachunki za energię

Przesyłanie energii elektrycznej do odbiorców jest możliwe dzięki rozległej infrastrukturze przesyłowej. Z posiadaniem infrastruktury wiąże się konieczność realizacji zabiegów eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych oraz dokonywania niezbędnej, uzasadnionej ekonomicznie rozbudowy – w celu sprostania zmianom wynikającym m.in. ze wzrostu zapotrzebowania i struktury zużycia energii w kraju oraz zmiany struktury i lokalizacji źródeł wytwórczych.

Utrzymanie wymaganych parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE wiąże się z koniecznością nabywania usług systemowych świadczonych przez uczestników rynku energii elektrycznej, w szczególności przez wytwórców.

Finansowanie wydatków związanych z działalnością przesyłową, czyli kosztów i nakładów inwestycyjnych, dokonywane jest na zasadach określonych w obowiązujących regulacjach prawnych, a wydatki pokrywane są przychodami z tytułu świadczonych usług przesyłania uzyskiwanymi ze stosowania Taryfy spółki zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). 

Taryfa spółki to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowywany co roku na podstawie planowanych, uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności oraz zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność przesyłową przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Koszty stanowiące podstawę kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania podlegają ocenie Prezesa URE, który zatwierdza Taryfę w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.

Taryfa PSE zawiera:

 • stawki opłat kalkulowane na podstawie kosztów działalności przesyłowej i zwrotu z kapitału,
 • stawki opłat niekalkulowane przez OSP i niezwiązane bezpośrednio z działalnością statutową spółki:

- opłaty przejściowej, związanej z usługą udostępniania KSE,
- opłaty OZE, związanej z zapewnieniem dostępności w KSE energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Przychody uzyskane przez PSE w ramach rozliczeń ww. opłat są w całości przekazywane do Zarządcy Rozliczeń SA, który zajmuje się ich dalszą redystrybucją do wytwórców.

Struktura opłat w taryfie PSE

 

Rys. 2. Struktura opłat w taryfie PSE 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem funkcjonowania rynku energii elektrycznej, rozliczenia PSE za usługi przesyłania dokonywane są z odbiorcami, którzy są fizycznie przyłączeni do sieci przesyłowej na terytorium kraju, tj.:

 • operatorami systemów dystrybucyjnych OSD, dla których koszty nabywania usług od PSE stanowią koszty uzasadnione prowadzenia działalności i uwzględniane są w kalkulacji ich taryf za usługi dystrybucji energii elektrycznej,
 • odbiorcami końcowymi.

Wskazani odbiorcy − fizycznie podłączeni do naszej sieci − ponoszą zatem całość kosztów uwzględnianych w kalkulacji stawek opłat przesyłowych oraz stawek opłat wsparcia.

Wytwórcy z tytułu wprowadzania energii elektrycznej do sieci nie ponoszą opłat przesyłowych. Wnoszą jedynie opłatę jakościową – za ilość energii elektrycznej zużywanej przez odbiorców końcowych przyłączonych do ich sieci, instalacji i urządzeń, którym sprzedają energię elektryczną.  

Przedsiębiorstwa obrotu nie wnoszą do PSE żadnych opłat taryfowych z wyjątkiem opłaty rynkowej, która jest stosowana tylko w odniesieniu do energii elektrycznej importowanej do Polski z Ukrainy.

Warto wiedzieć

W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, czyli sieci należącej do OSD – w tym m.in. gospodarstw domowych, koszt dostarczenia energii elektrycznej oprócz kosztów związanych z działalnością OSD obejmuje również koszty działalności PSE, tj. związane z zakupem przez OSD usług przesyłowych od OSP.

Odbiorca zużywający energię elektryczną oprócz kosztów jej zakupu (jako towaru) ponosi również koszty jej dostarczenia (przesył i dystrybucja) oraz koszty wynikające z opłat wsparcia.

Koszty PSE na naszym rachunku za energię elektryczną

Rys. 3. Opłaty z taryfy PSE w rachunku za energię elektryczną gospodarstwa domowego 

Warto wiedzieć

Średnia stawka netto opłaty za usługi przesyłania świadczone przez PSE w 2017 r. (bez stawek dot. opłat wsparcia tj. bez stawki opłaty przejściowej i stawki opłaty OZE), stanowiła jedynie ok. 4,7% średniej stawki brutto dla gospodarstw domowych. Stawka netto opłaty OZE i opłaty przejściowej stanowiły odpowiednio: 0,6% i 4,3%.

Struktura rachunku za energię elektryczną odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym w 2017 roku

Rys. 4. Struktura rachunku za energię elektryczną odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym w 2017 roku 

Warto wiedzieć

Na wysokość rachunku dla odbiorców z gospodarstw domowych mają wpływ głównie: cena energii elektrycznej (uwzględnia tzw. kolorowe certyfikaty), koszty związane ze świadczeniem usług dystrybucji przez OSD oraz podatek od towarów i usług.

Priorytety PSE dotyczące rozwoju HR

Jednym z podstawowych celów efektywnie działającej organizacji jest zrównoważone i spójne wspieranie rozwoju kompetencji pracowników prowadzące do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami. W PSE dążymy do tego, aby każdy pracownik znał możliwości rozwoju swojej ścieżki kariery, a także miał dostęp do szkoleń niezbędnych do skutecznej realizacji zadań.

GRI 103-1Filary zarządzania rozwojem pracowników w PSE

Zarządzanie rozwojem pracowników w PSE opiera się na trzech filarach:


Filar I.  Model 70-20-10 

Rys. 5. Model 70-20-10

Opracowany przez pracowników Center for Creative Development w USA – Morgana McCalla, Roberta Eichingera i Michaela Lombardo – Model 70/20/10 zakłada, że:

 • 70 proc. wiedzy zdobywamy dzięki codziennej pracy, stawiając czoła wyzwaniom w codziennej pracy, m.in. poprzez:
  • podejmowanie się projektów w celu rozwinięcia danej umiejętności,
  • wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce,
  • podejmowanie się zadań wykraczających poza podstawowe obowiązki.

Dlatego 70% planowanych działań rozwojowych powinno być związane z pracą na stanowisku ukierunkowaną na rozwój tzw. kompetencji funkcyjnych.

 • 20 proc. wiedzy stanowią informacje zwrotne oraz wsparcie przełożonych i współpracowników.

Z tego powodu ważne są spotkania, informacje zwrotne nt. oceny pracy, udzielanie rad oraz ciągły kontakt ze współpracownikami.

 • 10 proc. wiedzy zdobywamy dzięki szkoleniom oraz literaturze, czyli wszelkiego rodzaju formalnym źródłom wiedzy.

Filar II. Dzielenie się wiedzą w ramach szkoleń wewnętrznych

W wielu obszarach funkcjonowania naszej firmy tworzymy unikalne rozwiązania i budujemy wiedzę, której nie da się zdobyć na rynku. Program szkoleń wewnętrznych pozwala zarządzać wiedzą w naszej organizacji w sposób systemowy. Naszym priorytetem jest zbudowanie zespołu trenerów wewnętrznych umożliwiającego lepsze zarządzanie wiedzą w organizacji.

Filar III. Aktywna postawa pracownika w rozwoju osobistym oraz planowaniu rozwoju

Oprócz dostarczania pracownikom gotowych rozwiązań szkoleniowych oraz umożliwiania im udziału w zewnętrznych kursach, szkoleniach i konferencjach, podejmujemy działania mające na celu zwiększenie motywacji pracowników do aktywnego rozwoju własnych kompetencji i samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Model kompetencji

GRI 103-1GRI 103-2 W 2017 roku rozpoczęliśmy prace nad nowym, uwzględniającym dynamiczne zmiany zachodzące w PSE modelem kompetencji – zbiorem kompetencji szczególnie istotnych z punktu widzenia naszej spółki.

Celem naszych działań jest zbudowanie zespołu zdolnego do jak najbardziej efektywnego wypełniania misji firmy oraz realizacji jej strategii na wszystkich poziomach organizacji. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez:

 • wzmocnienie kompetencji oraz wiedzy na wszystkich poziomach organizacji,
 • stały rozwój i pozyskiwanie kadr o najwyższym poziomie kompetencyjnym,
 • wzmacnianie wizerunku PSE jako solidnego i dobrego pracodawcy.

Utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji jest oczekiwaniem zarówno organizacji, jak i osób w niej zatrudnionych. Możliwości rozwoju są kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom zaangażowania pracowników. Poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników gwarantuje rozwój organizacji.

Opracowany i wdrażany obecnie model jest oparty na naszej strategii i stanowi istotny element prowadzonej polityki personalnej. Model zakłada wdrożenie w PSE zarządzania przez kompetencje: wiedzę, umiejętności i postawy. Jest integratorem wszystkich opartych na nim procesów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i tym samym stanowi jednolitą spójną politykę zarządzania zasobami ludzkimi. Jego wdrożenie umożliwi m.in. lepsze dopasowanie programów szkoleniowych do bieżących potrzeb, pozwoli na poprawę skuteczności procesów rekrutacyjnych i budowanie ścieżek karier, a także ułatwi wprowadzenie nowych narzędzi do oceny poziomu kompetencji pracowników, co zwiększy poziom motywacji i efektywność naszej pracy.

Model kompetencji

Rys. 6. Model kompetencji

GRI 404-2GRI 103-1Katalog szkoleń

W 2017 roku powstał katalog szkoleń dedykowanych wszystkim pracownikom naszej firmy. Proponujemy w nim różnorodne szkolenia dopasowane do opracowywanego modelu kompetencji PSE. Naszym celem jest stałe aktualizowanie i poszerzanie oferty tak, aby udostępniane w katalogu szkolenia w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby organizacji i pracowników. Zakładamy, że katalog szkoleń będzie ewoluował w miarę, jak będą zmieniały się potrzeby PSE.

Katalog został przygotowany w taki sposób, aby zoptymalizować dobór szkoleń w ramach dostępnego budżetu w aspekcie efektywnej realizacji zadań oraz zdiagnozowanych potrzeb pracownika, a także celów firmy. Będzie on narzędziem ułatwiającym systematyczny rozwój wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji naszych pracowników.

Szkolenia w katalogu podzielone są na pięć kategorii:

1. Szkolenia menedżerskie Akademia Menedżera – doskonalą umiejętności kierownicze i przywódcze. Oferowane są kadrze kierowniczej i menedżerskiej. Udział w trzech szkoleniach w ciągu roku jest obligatoryjny, ale wybór rodzaju szkoleń jest zależny od indywidualnych potrzeb poszczególnych menedżerów.

2. Szkolenia specjalistyczne i eksperckie – dotyczą tematyki ściśle związanej z merytoryczną specyfiką pracy w danym obszarze lub na danym stanowisku.

3. Szkolenia rozwijające umiejętności miękkie – doskonalą umiejętności osobiste oraz wspierają efektywne funkcjonowanie zadaniowe.

4. Szkolenie adaptacyjne, wstępne, okresowe i stanowiskowe – obejmują wszystkie grupy pracowników niezależnie od obszarów funkcjonalnych i hierarchii. Dostarczają wiedzy bazowej, uniwersalnej oraz niezbędnej w pracy.

5. Konferencje branżowe.

Wskaźnik wpływu 

Tab. 1. Szkolenia dot. Zarządzania przez cele

GRI 103-1 GRI 103-2 Program  „Energetyczny Staż

Od 2013 roku w PSE realizowany jest Program Promocji Młodych Talentów, na który składają się program stypendialny „Startuj z Energią” oraz program stażowy „Energetyczny Staż”. Zgodnie ze strategią firmy, dzięki ww. programom do pracy w spółce pozyskiwani są najzdolniejsi studenci i absolwenci studiów o profilu elektroenergetycznym. W 2017 roku w ramach promocji programu stażowego oraz budowania pozytywnego wizerunku jako pracodawcy nasza firma wzięła udział w studenckich targach pracy na Politechnice Warszawskiej.

Program Energetyczny Staż zakłada zatrudnienie wybranych osób na umowę o pracę na 10 miesięcy. W tym czasie stażyści rozwijają swoją wiedzę pod okiem przydzielonych opiekunów. Po stażu istnieje możliwość zatrudnienia na stałe.

W 2017 roku zatrudniliśmy 20 stażystów z programu Energetyczny Staż – najwięcej w pięcioletniej historii programu (w latach 2013-2016 zatrudniono na staż ogółem 8 osób). Zatrudniliśmy również uczestniczkę pierwszej edycji naszego programu stypendialnego Startuj z Energią, która ukończyła studia z doskonałymi wynikami.

GRI 103-1 Programy rozwojowe

W związku ze specyfiką prowadzonej działalności, programy rozwojowe naszej organizacji koncentrowały się przede wszystkim na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania KSE. Z tego powodu w 2017 roku istotnymi elementami działań rozwojowych były dedykowane programy rozwojowe skierowane do służb eksploatacji oraz służb dyspozytorskich.

Zmodyfikowaliśmy również program Akademia Menedżera. Aby szkolenia były bardziej dopasowane do potrzeb, zostały udostępnione w postaci katalogu, z którego każdy może wybrać interesujące tematy. Elastyczna formuła katalogu daje pracownikom możliwość zgłaszania takich tematów, które ich zdaniem powinny zostać udostępnione szerszemu gronu pracowników.

PSE laureatem programu Dobry Pracodawca 2017

Wyróżnienie zostało nam przyznane przez Kapitułę X – Jubileuszowego Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności działającej pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Kapituła programu jednogłośną decyzją doceniła budowanie dobrych relacji z pracownikami, będących ważnym elementem wdrażanych w spółce zasad Odpowiedzialnego Biznesu. W szczególności zwrócono uwagę na: cykliczne monitorowanie potrzeb pracowników poprzez badanie kondycji organizacji (OHI), rozwój pracowników, na który corocznie przeznaczmy znaczące nakłady finansowe (szkolenia, nauka języków, studia itp.), system motywacyjny, pakiet benefitów pracowniczych, kompleksowy i nowoczesny program adaptacji dla nowych pracowników Kompas na start. Docenione zostały również programy ukierunkowane na budowanie identyfikacji z firmą, w tym Dziecięcy KDM oraz SMART PSE – jako program, którego celem jest tworzenie organizacji zdolnej do szybkiej adaptacji, o kulturze innowacyjności i elastyczności.

Wskaźnik wpływu

Tab. 2. Wyniki badania OHI

404 Edukacja i szkolenia

GRI 103-1 Za realizację polityki personalnej PSE odpowiada Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jego kluczowym zadaniem jest zapewnienie wsparcia biznesowego dla spółki poprzez pozyskanie i utrzymanie kompetentnych pracowników. Departament wdraża strategię PSE biorąc pod uwagę bieżące potrzeby pracowników i możliwości całej organizacji. Jego działania poprzedza analiza potrzeb szkoleniowych uwzględniająca kwestie merytoryczne oraz konieczność podnoszenia poziomu kompetencji w odpowiedzi na zmiany otoczenia zewnętrznego. 

Oferujemy pracownikom różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

 • udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,
 • udział w konferencjach i seminariach branżowych,
 • naukę języków obcych,
 • dofinansowanie studiów.

W 2017 roku programami rozwojowymi objęci zostali wszyscy pracownicy PSE. Tematyka działań koncentrowała się na poszerzaniu wiedzy i umiejętności zawodowych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego.

Systematyczne szkolenia zespołów służb eksploatacji i dyspozytorskich są jednym z warunków prawidłowej realizacji obowiązków OSP. Pozostałe działania szkoleniowe dotyczyły m.in. poszerzania i ugruntowywania wiedzy pracowników w zakresie prawa, zagadnień podatkowych i rachunkowości oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Nasza spółka rozwijała również kompetencje pracowników związane z obsługą systemów komputerowych oraz wspierała kadrę kierowniczą w doskonaleniu umiejętności efektywnego zarządzania.

Ocena pracownicza, zarządzanie przez cele i nowy sposób premiowania

W 2017 roku został wprowadzony nowy, uproszczony system ocen pracowników. Obowiązująca wcześniej pięciostopniowa skala została uproszczona do trzech ocen:

N – nieakceptowalna,
A – akceptowalna,
S – szczególna.

Ocenie pracowniczej podlegają wszyscy pracownicy naszej organizacji. Na stanowiskach specjalistycznych ocena jest dokonywana w cyklu kwartalnym (pod warunkiem przepracowania minimum 1/3 okresu rozliczeniowego).

Kadra menedżerska, radcowie prawni i eksperci zostali objęci systemem Zarządzania przez Cele. System ten zakłada realizację celów strategicznych kaskadowanych przez Zarząd na poszczególnych menedżerów oraz opartych na obowiązującej strategii spółki. Zarządzanie Przez Cele jest kompleksowym i zorientowanym na wynik sposobem oceny. Sprzyja również zwiększeniu zaangażowania kadry w realizację celów strategicznych i ułatwia monitorowanie realizacji celów.

Wprowadzenie systemu dla kadry menadżerskiej zostało poprzedzone szkoleniami i warsztatami, którymi objęto całe kierownictwo. Konsekwencją wprowadzenia Zarządzania przez Cele dla kadry menedżerskiej, radców prawnych oraz ekspertów jest nowy sposób premiowania oparty na zobiektywizowanej ocenie efektu prowadzonych prac. Ocena realizowanych celów i wypłata premii dokonywana jest w cyklu półrocznym.

GRI 404-3

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci w latach 2016-2017

Wartości

(w %)

Odsetek pracowników zatrudnionych w organizacji podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, w podziale na płeć

100

Kobiety

100

Mężczyźni

100

Współpraca z partnerami społecznymi

Zgodnie z przepisami ustawy o Związkach Zawodowych oraz ustawy o informowaniu pracowników spółka na bieżąco współpracuje ze stroną społeczną. W PSE działają następujące organizacje społeczne.

 Związki zawodowe

Związki zawodowe

Czytaj więcej
 Rada Pracowników

Rada Pracowników

 Społeczny Inspektor Pracy

Społeczny Inspektor Pracy


W ramach współpracy negocjowane są m.in. zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym PSE, w Regulaminie Pracy oraz w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Spółka zawiera również porozumienia w sprawach: zasad systemowych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych, zasilenia kart przedpłaconych z okazji Dnia Energetyka i świąt Bożego Narodzenia, a także zasad wypłat premii dodatkowych. Związki zawodowe i Rada Pracowników otrzymują półroczne i roczne raporty m.in. w zakresie: wykorzystania funduszu wynagrodzeń, elementów systemu motywacji płacowej, zatrudnienia, zmian organizacyjnych oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki. Dodatkowo w PSE odbywają się cykliczne spotkania ze wszystkimi organizacjami związkowymi, na których omawiane są m.in. aspekty pracownicze.

Liczba pracowników objętych układem zbiorowym
w latach 2016-2017*

Wartości

Odsetek pracowników objętych układem zbiorowym (w odniesieniu do wszystkich pracowników)

100

*Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dotyczy wszystkich pracowników. Reguluje przede wszystkim wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym świadczenia ściśle związane z pracą.

GRI 103-1Wartościowanie stanowisk pracy

Inicjatywa obejmuje wdrożenie w PSE wyników ewaluacji pracy i kompetencji z uwzględnieniem danych rynkowych w odniesieniu do branży i lokalnych rynków pracy. Obok aktualizacji wyceny i analizy spójności wewnętrznej wynagrodzeń z wyznaczeniem kierunków polityki płacowej na kolejne lata, stworzony zostanie nowy taryfikator oraz tabela płac umożliwiające promowanie pracowników odgrywających kluczową rolę w osiąganiu celów strategicznych. System motywowania będzie stymulować aktywność i inicjatywę pracowników.

Inicjatywa zapewni też prostszą i bardziej efektywną konstrukcję systemu wynagrodzeń, w szczególności poprzez ograniczenie elementów wchodzących w jego skład. Bazą funkcjonowania systemów motywacyjnych będzie system zarządzania przez cele (MBO) dla kadry menedżerskiej i wyznaczanie zadań dla pracowników oraz ich rozliczanie.

Poziom płac i warunki zatrudnienia

GRI 401-1

Łączna liczba pracowników w podziale na:
Liczba pracownikówLiczba zatrudnionych pracownikówProcent nowych pracownikówLiczba pracownikówLiczba zatrudnionych pracownikówProcent nowych pracowników
20172016
Kobiety 478 72 15,06 386 49 12,69
Mężczyźni 1780 188 10,56 1496 111 7,42
Suma* 2258 260 11,51 1882 160 8,50

*Dane dotyczące liczby pracowników przedstawiają stan na koniec 2016 i 2017 roku.

Wskaźnik wpływu

Ekwiwalent świadczeń dodatkowych

GRI 103-1 GRI 401-2 Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników

Wszyscy pracownicy mogą korzystać z dedykowanych świadczeń dodatkowych

Praca w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa

GRI 103-1Działania propagujące bezpieczeństwo pracy

Umacniamy kulturę bezpieczeństwa pracy w całej organizacji. W tym celu przyjęliśmy Zasady ratujące życie, czyli LSR (ang. life saving rules ). Jest to zbiór ogólnych zasad postępowania odnoszących się do największych zagrożeń związanych z działalnością spółki. Zasady skierowane są do pracowników i współpracowników PSE. Sformułowane zostały jako hasła wzywające do określonych działań. LSR zostały udostępnione zarówno w naszych biurach, jak i na terenie stacji elektroenergetycznych.

Zasady:

 • Zachowuj bezpieczne odległości! – ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie stanowi porażenie prądem elektrycznym i poparzenie łukiem, dla prac pod napięciem i w pobliżu napięcia;
 • Przestrzegaj wydanego polecenia pracy i stosuj listy kontrolne! – dla prac dotyczących majątku sieciowego wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia na podstawie pisemnego polecenia;
 • Przestrzegaj bezpiecznej organizacji pracy w elektroenergetyce!
 • Pracując na wysokości, zabezpiecz siebie i narzędzia przed upadkiem!
 • Stosuj odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zawsze, gdy jest to wymagane!
 • Prowadź bezpiecznie!
 • Reaguj i zgłaszaj sytuacje niebezpieczne!

Spotkania z pracownikami

Przykładamy dużą wagę do standardów BHP, zdrowia, środowiska oraz jakości. W analizowanym roku nasza organizacja przeprowadziła szkolenie dla pracowników PSE nt. kultury bezpieczeństwa w zakresie środowiska pracy.

Celem podrzędnym szkolenia była zmiana postrzegania zagadnień bezpieczeństwa pracy wśród pracowników – zaangażowanie wszystkich w monitorowanie środowiska pracy w celu osiągnięcia podstawowego celu:

  • zero wypadków w odniesieniu do człowieka,
  • zero wypadków w odniesieniu do środowiska naturalnego,
  • zero wypadków w odniesieniu do stosowanych urządzeń, sprzętu, pojazdów oraz w zakresie utrzymania jakości.

Warto wiedzieć

Kultura bezpieczeństwa w naszej spółce to zintegrowany system zarządzania, którego celem jest utrzymanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego oraz sprzętu i infrastruktury. System obejmuje analizę zagrożeń, aktywny nadzór i monitorowanie środowiska pracy pracownika, ochrony środowiska oraz jakości wykonanej pracy, a także stosowanych technologii i urządzeń.

Komisja BHP

W naszej spółce działa Komisja BHP, w skład której wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy (w tym przedstawiciele służb BHP i lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami) oraz pracowników (w tym Społeczny Inspektor Pracy). Przewodniczącym Komisji jest osoba upoważniona przez pracodawcę – pracownik Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy, a wiceprzewodniczącym – Społeczny Inspektor Pracy. Komisja działa na poziomie PSE wraz z zakładowymi komórkami organizacyjnymi.

Do zadań Komisji należą: dokonywanie przeglądu warunków pracy oraz okresowej oceny stanu BHP, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a także formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.

GRI 403-1

Reprezentacja pracowników w formalnych komisjach
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Jednostka20172016
Liczba członków komisji BHP Liczba 19 18
Procent pracowników pracujących dla organizacji reprezentowanych w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy), które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy % 100% 100%

W roku 2017 r. w PSE odnotowano dwa wypadki przy pracy, z czego jeden wypadek sklasyfikowano, jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy.

Wskaźniki wypadkowości

Nowe wymagania HSEQ dla wykonawców inwestycji

W celu podniesienia bezpieczeństwa prac na inwestycjach realizowanych dla PSE nasza organizacja stworzyła nowe wymagania HSEQ. Określają one warunki zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem, środowiskiem i jakością podczas realizacji prac.

Najważniejsze zagadnienia zawarte w wymaganiach:

 • Dokumentacja, planowanie – plan HSEQ, plan ERP, analiza zagrożeń i ryzyka dla zadania;
 • Szkolenia, instruktaż i kompetencje;
 • Raportowanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa;
 • Pierwsza pomoc;
 • Postępowanie na wypadek pożaru;
 • Substancje chemiczne;
 • Odzież robocza, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej;
 • Urządzenia i maszyny;
 • Warunki socjalne;
 • Ochrona środowiska;
 • Odpowiedzialność wykonawcy;
 • Prowadzenie kontroli, audyt;
 • Nadzór HSEQ.

Warto wiedzieć

Od 2017 roku wymagania HSEQ stanowią nieodłączną część dokumentacji inwestycyjnych postępowań przetargowych prowadzonych przez PSE.

Spotkanie z wykonawcami dotyczące bezpieczeństwa pracy

Jednym z tematów poruszanych na konferencji Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE z wykonawcami były nowe standardy HSEQ wprowadzane w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na inwestycjach realizowanych dla PSE. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm, które realizują zadania na zlecenie PSE. Podczas tego spotkania omówiono następujące zagadnienia:

 • wymagania HSEQ,
 • sprawdzenia HSEQ dokonywane przez PSE na inwestycjach,
 • raportowanie i analizowanie zdarzeń związanych ze środowiskiem pracy,
 • budowanie i promocja systemu kultury bezpieczeństwa wśród firm realizujących zadania inwestycyjne,
 • angażowanie pracowników w poprawę stanu bezpieczeństwa,
 • ustanawianie oraz egzekwowanie wymagań w zakresie przestrzegania przepisów i zasad związanych z systemem HSEQ wśród wykonawców zadań inwestycyjnych,
 • ujednolicenie narzędzi pracy służących usprawnieniu systemu prewencji zdarzeń, czyli zapobieganiu zdarzeniom u źródła.

HSEQ w liczbach

Liczba zarejestrowanych niebezpiecznych warunków pracy (unsafe conditions - UC) i niebezpiecznych zachowań (unsafe acts - UA); liczba sprawdzeń HSEQ

W okresie od maja do grudnia 2017 r. zarejestrowano 1533 obserwacji HSEQ, w tym:

 • 1325 niebezpiecznych warunków pracy (unsafe conditions, UC),
 • 182 niebezpieczne zachowania (unsafe acts, UA),
 • 26 pozytywnych obserwacji.

W okresie od maja do grudnia 2017 r. przeprowadzono 184 sprawdzeń HSEQ.

Zaobserwowane niebezpieczne warunki pracy (unsafe conditions, UC) miały następujące priorytety:

 • Wysoki – 433
 • Średni – 710
 • Niski – 182

Zaobserwowane niebezpieczne zachowania (unsafe acts, UA) miały następujące priorytety:

 • Wysoki – 79
 • Średni – 98
 • Niski – 5

Przejdź do:

Archiwalne raporty PSE

Szukasz konkretnych danych?