3

Strategia PSE

Odbiorcy:

Administracja centralna, regulator

Uczestnicy rynku energii elektrycznej

Wykonawcy i podwykonawcy

Otoczenie inwestycje

Organizacje branżowe

Instytucje naukowe i badawcze

Pracownicy i potencjalni pracownicy

Media

Wdrożyliśmy i doskonalimy strategię biznesową, aby rozwijać nasz biznes w sposób zintegrowany.

Strategia jest naszą odpowiedzią na stawiane przed firmą wyzwania; działania na rzecz zmieniającego się otoczenia regulacyjnego tworzonego w ramach Unii Europejskiej oraz rozwijających się technologii, a także budowy wspólnego wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Strategia PSE – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Strategia PSE na lata 2017-2019 wraz z jej aktualizacją dokonaną we wrześniu 2018 roku, została opracowana z uwzględnieniem zasobów strategicznych, ról wynikających z misji i wizji spółki oraz wyznaczonych do osiągnięcia celów.

Strategia określa sposób adaptacji PSE do zmian zachodzących zarówno w jej otoczeniu regulacyjnym, jak i technologicznym (dynamiczny rozwój technologii związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększony udział w działalności operatora rozproszonej generacji energii elektrycznej). Jednocześnie stanowi odpowiedź na zmiany oczekiwań uczestników rynku energii w zakresie wprowadzania rozwiązań o charakterze innowacyjnym i konkurencyjnym.

Strategię PSE realizujemy poprzez inicjatywy strategiczne, a także operacyjne.

Wizja, misja, kierunki działań i cele strategiczne

Wizja PSE
PSE współtworzą europejski rynek energii elektrycznej na rzecz bezpiecznego i efektywnego działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, kierując się zasadami równego traktowania uczestników rynku oraz dbając o interesy przyszłych pokoleń.

Misja PSE
GRI 102-16 Dbając o infrastrukturę sieciową oraz doskonaląc proces zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego, PSE zapewniają jego niezawodną i efektywną pracę.

Wartości PSE

GRI 103-1 PSE budują swoją wizję i misję na trzech wartościach: niezawodności, wiarygodności i odpowiedzialności.

 Niezawodność

Niezawodność

PSE to niezawodny partner dla odbiorców energii, wytwórców, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów rynków, giełd energii, regulatora/organu regulacyjnego oraz Rządu RP. Spółka zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej w perspektywie krótko- i długoterminowej w oparciu o działania zmierzające do efektywnego/skutecznego zarządzania zagrożeniami dla ciągłości dostaw energii elektrycznej z sieci przesyłowej. 

 Wiarygodność

Wiarygodność

PSE swoimi działaniami potwierdzają, że posiadają wszelkie kompetencje niezbędne do sprawowania powierzonej funkcji oraz realizowania powierzonej misji. Przestrzeganie ładu korporacyjnego oraz wewnętrznych procedur gwarantuje stabilność działania oraz trwałość relacji z partnerami biznesowymi. 

 Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

PSE we wszelkich podejmowanych działaniach dbają o przyszłe pokolenia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozycję polskiej gospodarki na świecie.  

Kierunki działań PSE

Działalność naszej spółki determinują cztery zasadnicze kierunki aktywności:

Kierunek 1

Wymiar Bezpieczeństwo

Równoważenie inicjatyw, których celem jest utrzymanie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz efektywne gospodarowanie środkami taryfowymi.

Kierunek 2

Wymiar Zewnętrzny i Wewnętrzny

Równoważenie inicjatyw mających na celu sprostanie zagrożeniom ujawniającym się w otoczeniu spółki oraz doskonalenie wewnętrznych procesów. 

Kierunek 3

Wymiar Przyszłość

Inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa i ekonomii systemu elektroenergetycznego zorientowane na przyszłe pokolenia. 

Kierunek 4

Wymiar Ekonomia

Inicjatywy zorientowane na zwiększenie efektywności organizacji oraz budowę spółki opartej na ciągłym doskonaleniu, pozwalającym na podnoszenie jakości i produktywności ─ przy sukcesywnym ograniczaniu wszelkiego rodzaju nieefektywności. 

Cele strategiczne PSE

GRI 103-1 Obrane kierunki działań znajdują odzwierciedlenie w realizowanych przez nas celach strategicznych.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Wymiar
bezpieczeństwo
Wymiar
zewnętrzny

01. Odparcie zagrożeń zewnętrznych

 1. Zarządzanie ryzykiem utraty możliwości sterowania/zarządzania pracą KSE związane z cyberatakami na systemy IT/OT operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, wytwórców, firm obrotu, giełd lub odbiorców przemysłowych.
 2. Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury poprzez rozwijanie współpracy z administracją państwową w celu solidarnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo fizyczne obiektów Spółki oraz zapewnianie adekwatnych środków ochrony posiadanych zasobów informatycznych, technicznych i ochrony przed wrogimi działaniami.

Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:


Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury

Wymiar
ekonomia
Wymiar
zewnętrzny

02. Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego

 1. Obniżenie kosztów taryfowych poprzez zmniejszenie przepływów niegrafikowych, realizowane przez skoordynowanie procesu wyznaczania zdolności przesyłowych, w tym zarządzania nastawami przesuwników fazowych i kosztowymi środkami zaradczymi typu redispatching, objęcie wszystkich granic KSE mechanizmem DA i IDFlow-Based Market Coupling.
 2. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu „Czysta energia dla wszystkich Eurpoejczyków”.

Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”

Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej

Wymiar
bezpieczeństwo
Wymiar
przyszłość

03. Bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń

 1. Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii. Wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających.
 2. Realizacja Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzialność za wpływ działania Spółki na krajową gospodarkę, środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:
Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

Wymiar
ekonomia
Wymiar
przyszłość

04. Odpowiedzialny rozwój

 1. Pełny model sieci ze zintegrowanym pozyskiwaniem energii elektrycznej i usług systemowych jako podstawa efektywnych rynków elektroenergetycznych. Wprowadzenie cen lokalizacyjnych jako mechanizmu koordynującego funkcjonowanie zasobów wytwórczych i odbiorczych oraz poprawiającego jakość sygnałów inwestycyjnych.
 2. Uniknięcie obciążenia przyszłych pokoleń osieroconym kosztem amortyzacji aktywów, które straciły swą przydatność wskutek zmiany funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 3. Dbałość PSE o dobro publiczne (dane systemowe i informacje pomiarowe).
 4. Innowacje nastawione na przystosowanie systemu do nowego kształtu rynków i nowych technologii (elektromobilność, systemy wieloagentowe, lokalne obszary bilansowania, IoT, magazynowanie energii, generacja rozproszona, zmiana miksu energetycznego).
 5. Instalacje pokrywające zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresach niewystarczającej generacji źródeł (Magazyny energii elektrycznej lub źródło szczytowe).
 6. Zapewnienie zasobów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do realizacji dostawy energii elektrycznej do odbiorców.

Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:
Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący

Przedstawienie podejmowanych przez PSE działań mających za zadanie przystosowanie KSE do nowego kształtu rynków i nowych technologii

Wymiar
bezpieczeństwo
Wymiar
wewnętrzny

05. Stabilna praca systemu

 1. Ciągłość działania – planowanie, wdrożenie, testowanie i poprawa procedur powiązanych z codzienną działalnością Spółki.
 2. Doskonalenie, w ramach continuous improvement process, modelu eksploatacji infrastruktury przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego opartego o Predictive Maintenance Techniques (PdM).
 3. Interwencyjna usługa DSR.

Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:
Ukierunkowanie na przystosowanie KSE do nowego kształtu rynków i nowych technologii

Wymiar
ekonomia
Wymiar
wewnętrzny

06. Lepiej wydane pieniądze

 1. Realizacja inwestycji i doskonalenie Nowego Modelu Realizacji Inwestycji.
 2. Poprawa modelu rynku bilansującego.
 3. Automatyzacja procesów biznesowych.

Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:
Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Wymiar
bezpieczeństwo
Wymiar
przyszłość

07. Zasoby PSE

 1. Smart PSE:
  - wzmocnienie kultury bezpieczeństwa,
  - zaimplementowanie kultury innowacyjności i elastyczności,
  - jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników, którzy współpracują i wymieniają się wiedzą.
 2. Zdolność adaptacyjna Spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagań techniczno-organizacyjnych nowych rozwiązań.
 3. Kapitał ludzki: rozwój pracowników, zarządzanie kompetencjami, wartościowanie stanowisk pracy, wzmacnianie kultury organizacyjnej nastawionej na odpowiedzialność i profesjonalizm.
 4. Dane o KSE i rynkach energii.
 5. Transformacja finansów w PSE jako przedsięwzięcie zmierzające do uporządkowania i zmiany sposobu funkcjonowania obszaru finansów w Spółce.
 6. Nowy model zarządzania środowiskiem pracy HSEQ.

Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:
Zarządzanie wiedzą

Ankieta OHI – diagnoza zdrowia PSE

Rys.1. Cele strategiczne PSE 

Realizacja celów strategicznych

O sukcesie tego procesu świadczy wiele działań. Na bieżąco monitorujemy realizację inicjatyw strategicznych oraz cyklicznie je raportujemy, co pozwala na utrzymanie obranego przez spółkę kierunku działań oraz wartości biznesowych na najwyższym poziomie.

Cele strategicznie są kaskadowane na kadrę zarządzającą wyższego szczebla – top management, a następnie na kierowników oraz realizowana przez kierowane przez nich zespoły. Sprzyja to wzmacnianiu poczucia uczestnictwa oraz realnie wpływa na ich skuteczną realizację.

Stopień realizacji strategii PSE jest komunikowany we wszystkich strukturach wewnętrznych spółki, co przekłada się na wzrost poczucia odpowiedzialności za stopień jej wykonania wśród pracowników.

Poznaj kluczowe działania oraz inicjatywy realizowane w ramach strategii!

Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

 

GRI 103-1 GRI 103-2 W 2017 roku opracowaliśmy i wdrażamy obszarową Strategię ICT GK PSE na lata 2017-2019. Strategia wskazuje na nieuniknioną i wzajemną zależność cyberbezpieczeństwa naszej spółki, jej partnerów rynkowych w kraju i za granicą oraz podmiotów Grupy Kapitałowej i podwykonawców. Opisuje również sumaryczny wpływ cyberbezpieczeństwa na stabilność pracy KSE.

Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury poprzez rozwijanie współpracy z administracją państwową w celu solidarnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo fizyczne obiektów spółki oraz zapewnianie adekwatnych środków ochrony posiadanych zasobów informatycznych, technicznych i ochrony przed wrogimi działaniami.

 GRI 103-1W celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, PSE na bieżąco współpracują z podmiotami administracji publicznej – na poziomie samorządowym, wojewódzkim i centralnym – oraz ze środowiskiem akademickim.

W 2017 i 2018 roku przedstawiciele naszej spółki aktywnie uczestniczyli w forach ochrony infrastruktury krytycznej, będących – zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Infrastruktury Krytycznej – jedną z istotniejszych form współpracy administracji publicznej z operatorami infrastruktury krytycznej. Przedstawiciele PSE wzięli udział m.in. w V Krajowym Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, forum sektorowym w Ministerstwie Energii oraz uczestniczyli w forach regionalnych (m.in. podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej

  GRI 103-1 Podstawowymi celami realizowanymi przez naszą organizację w związku z budową wspólnotowego rynku energii są:

1. Rozwój rynku krajowego,
2. Udział w opracowaniu koncepcji wspólnotowego rynku energii,
3. Zapewnienie prawidłowej integracji rynku krajowego z rynkiem europejskim.

PSE realizują przedstawione wyżej zadania poprzez działalność w różnorodnych obszarach i na wielu platformach.

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków"

 

GRI 103-1 30 listopada 2016 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała bardzo ważny pakiet projektów aktów prawnych dotyczących sektora energii elektrycznej pod nazwą „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Zaproponowane w nim kierunki transformacji europejskiego systemu elektroenergetycznego – w tym reforma rynku energii elektrycznej – mają być sposobem wdrożenia ustaleń Szczytu Rady UE z października 2015 r. dotyczącego unijnych celów klimatyczno-energetycznych na rok 2030. Propozycje legislacyjne (dyrektywy oraz rozporządzenia nowe i będące nowelizacjami), które weszły w skład pakietu, dotyczą wewnętrznego rynku energii, bezpieczeństwa dostaw, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz systemu zarządzania Unią Energetyczną.

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

 GRI 103-1 W Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP) na lata 2018-2027 przyjęto najbardziej aktualne prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną przygotowane przez PSE.

Prognozy powstały na bazie dwóch ścieżek rozwoju gospodarczego w Polsce opracowanych przez:

 • Ministerstwo Finansów – prognoza PKB wykonana w ramach „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, uwzględniająca aktualizację prognozy PKB z 2017 r.;
 • Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – prognozy PKB przygotowane dla wszystkich krajów członkowskich, w tym Polski, w perspektywie do roku 2060. Prognoza została opracowana w 2014 roku i została zaktualizowana dla lat 2017 i 2018 w oparciu o prognozy krótkoterminowe przygotowywane przez tę samą organizację.

Z analizy danych historycznych wynika, że ze względu na stały rozwój krajowej gospodarki w Polsce systematycznie rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Biorąc pod uwagę przykład gospodarek rozwiniętych, można przypuszczać, że po okresie dynamicznego wzrostu potrzeb nastąpi moment, gdy krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną zacznie się stabilizować.

Prognozy krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną netto [TWh] do 2027 r.*
     2018 2020 2025 2027
Stabilna 159,2 163,6 173,8 177,5
Wysoka 159,3 164,8 178,8 184,4

* Opracowanie własne w oparciu o prognozy PKB MF oraz OECD.
Zapotrzebowanie netto rozumiane jako zapotrzebowanie brutto pomniejszone o sumę zużycia energii na potrzeby przemian energetycznych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej (w tym pompowanie wody w elektrowniach wodnych)
Tab. 1. Prognozy krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2027 r.

Warto wiedzieć

GRI 103-2

Z przeprowadzonych przez naszą organizację analiz wynika, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, należy dążyć do:

 • przyłączenia do KSE nowych jednostek wytwórczych, w tym szczytowych źródeł interwencyjnych,
 • przedłużenia pracy jednostek wytwórczych planowanych do odstawienia w perspektywie roku 2019 oraz 2020,
 • pozyskania mocy w ramach usługi redukcji zapotrzebowania – w szczególności elastycznych produktów o jak najmniejszej liczbie ograniczeń dotyczących długości trwania i częstości aktywacji,
 • modernizacji istniejących jednostek pod kątem zwiększenia ich mocy dyspozycyjnej, w tym mocy elektrycznej w układach kogeneracyjnych.

Należy podkreślić, że od roku 2021 będzie funkcjonował rynek mocy, który powinien w sposób optymalny ekonomicznie zapewnić wystarczalność generacji.

Dowiedz się więcej

Wdrożenie rynku mocy

Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący

 GRI 103-1 GRI 103-2 W 2017 roku rozstrzygnęliśmy postępowanie na „Dostawę i wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej w Polsce” (dalej zwany również „systemem MMS” od ang. Market Management System).

Funkcją systemu MMS będzie wspieranie efektywnej kosztowo i bezpiecznej technicznie pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) oraz jego integracji w ramach europejskiego rynku energii elektrycznej. Zostanie to osiągnięte poprzez wykorzystanie w realizacji procesów rynku bilansującego, nowoczesnych metod zarządzania pracą KSE, opartych na dokładnym modelowaniu kosztowych i technicznych aspektów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. W tym kontekście do najważniejszych elementów rozwiązań implementowanych w ramach systemu MMS należy zaliczyć:

 • uwzględnianie w procesach rynku bilansującego pełnego modelu sieci elektroenergetycznej (ang. Full Network Model – FNM),
 • uwzględnianie w procesach rynku bilansującego dokładnych charakterystyk technicznych i cenowych źródeł wytwórczych oraz instalacji odbiorczych (ang. Complex Bids),
 • wyznaczanie wartości energii elektrycznej bilansującej na podstawie cen krańcowych, odzwierciedlających bieżące warunki realizacji dostaw energii elektrycznej (ang. Locational Marginal Pricing – LMP),
 • możliwość łącznego pozyskiwania energii elektrycznej oraz rezerw mocy w ramach procesu współoptymalizacji (ang. Co-optimization).

Najważniejszym spośród oczekiwanych efektów wdrożenia systemu MMS jest zwiększenie efektywności wykorzystywania źródeł wytwórczych oraz sieci elektroenergetycznych do realizacji bieżących dostaw energii elektrycznej. Rozwiązania implementowane w ramach systemu MMS zapewnią także warunki konieczne do rozwoju krajowego rynku energii elektrycznej, a przede wszystkim – integracji rynku hurtowego z rynkiem detalicznym oraz koordynacji funkcjonowania rozproszonych źródeł wytwórczych i elastycznych odbiorów energii elektrycznej. Dzięki wdrożeniu systemu MMS zwiększy się też zakres dostępnych dla uczestników rynku informacji o funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego, przez co uzyskają oni szersze wsparcie dla budowania strategii rynkowych, a realizacja zadań przez operatorów systemów zyska na przejrzystości.

Warto wiedzieć

Uruchomienie systemu MMS jest planowane na początek 2021 roku i nałoży się z terminem integracji krajowego rynku bilansującego z rynkiem europejskim.

Wdrożenie systemu MMS będzie miało wpływ na funkcjonowanie rynku bilansującego, w ramach przedsięwzięcia została przewidziana współpraca z uczestnikami tego rynku. Współpraca będzie dotyczyła zarówno kwestii korygowania zasad rynku bilansującego – w ramach modyfikacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, jak i kwestii wdrażania systemu MMS, w tym jego wprowadzania do eksploatacji oraz szkoleń z jego użytkowania.

Przedstawienie podejmowanych przez PSE działań mających za zadanie przystosowanie KSE do nowego kształtu rynków i nowych technologii

 GRI 103-1 Strategicznym zadaniem jest właściwa budowa wieloletniego planu prac z obszaru R&D. Przystosowanie KSE do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych wymaga prowadzenia projektów badawczych mających na celu wypracowanie nowych zasad zarządzania KSE, uwzględniających zachodzące zmiany w sposobie jego funkcjonowania. W tym celu prowadzona jest bieżąca analiza publikacji, monitoring działalności i stosowanych rozwiązań u innych OSP oraz poszukiwanie nowatorskich rozwiązań technicznych, których wdrożenie może przynieść korzyści dla KSE – w szczególności w zakresie wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej oraz bilansowania systemu elektroenergetycznego. Podstawą definiowania portfela prac w zakresie prac innowacyjnych jest bieżąca analiza wewnętrznych potrzeb spółki oraz otoczenia zewnętrznego, w zakresie dotyczącym obszarów powiązanych z działalnością OSP oraz krajowym i europejskim rynkiem energii elektrycznej. Podejmowane działania mają na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego oraz ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia zakłóceń jego funkcjonowania. Obecnie rozważana problematyka badawcza obejmuje zagadnienia najbardziej istotne, w tym morskie stacje węzłowe HV, połączenia przesyłowe HVDC, wymagania dla nowoczesnych układów automatyki oraz rozwój metod prognozowania. Przy priorytetyzacji zadań ważnym aspektem jest możliwość wprowadzania nowych lub istotnie ulepszonych produktów, procesów oraz usług. W tym celu spółka nawiązuje współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi w zakresie.

Ukierunkowanie na przystosowanie KSE do nowego kształtu rynków i nowych technologii

 GRI 103-1 Zmiany w sektorze elektroenergetycznym, w tym wzrost udziału źródeł odnawialnych w strukturze wytwarzania, przy wzrastającym zużyciu energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania, skutkują m.in. wzrostem zagrożenia wystąpieniem trudnej sytuacji bilansowej w KSE. Ta sytuacja wymaga wdrażania nowych narzędzi dostępnych dla OSP, w tym aktywizowania strony popytowej, tj. odbiorców energii elektrycznej. Właśnie temu służy usługa redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP, tzw. usługa DSR (z ang. Demand Side Response). 

Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych

 GRI 103-1 W 2017 r. wdrożyliśmy Nowy Model Realizacji Inwestycji (NMRI). Koncepcja NMRI zakłada konieczność stałego doskonalenia obszaru inwestycji na płaszczyźnie organizacyjnej, narzędziowej i zarządczej. W następstwie zmian organizacyjnych w PSE m.in. powołano Centralną Jednostkę Inwestycyjną, wdrożono struktury projektowe oraz zrestrukturyzowano proces inwestycyjny. Realizacja inicjatywy NMRI daje podstawy do planowej realizacji Planu Zamierzeń Inwestycyjnych, kluczowej dla zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej w Polsce. Dodatkowo wzrost efektywności realizacji inwestycji sieciowych zmniejsza obciążenia finansowe dla odbiorców końcowych, co jest istotne dla poprawy warunków życia społeczeństwa oraz poziomu konkurencyjności krajowego przemysłu.

Zarządzanie wiedzą

 GRI 103-1 Nowym narzędziem ułatwiającym zarządzanie wiedzą w całej naszej organizacji jest stworzony w 2017 roku wewnętrzny serwis Wiki PSE. To miejsce wymiany doświadczeń i źródło informacji dla pracowników naszej spółki ułatwiające przepływ dobrych praktyk pomiędzy osobami a jednostkami organizacyjnymi. Znajdują się tam m.in. materiały informacyjne związane z działalnością PSE, bazy wiedzy, artykuły branżowe, materiały ze spotkań, szkoleń i konferencji, kącik HR, a także informacje organizacyjne dotyczące PSE. Zasoby portalu są ciągle aktualizowane i rozbudowywane, a pracownicy zachęcani do dzielenia się kolejnymi informacjami mogącymi wzbogacić dostępne zasoby wiedzy.

Drugim istotnym elementem zarządzania wiedzą w naszej organizacji, jest powołanie grupy trenerów wewnętrznych. Obecnie trenerzy wewnętrzni prowadzą zajęcia w ramach programów rozwoju służb eksploatacji i dyspozytorskich. Nasi pracownicy prowadzą także inne szkolenia specjalistyczne, a także szkolenia adaptacyjne. Dążymy do usystematyzowania tych działań oraz pozyskania kolejnych osób, które będą chciały dzielić się wiedzą z innymi pracownikami. Zgodnie z naszym podejściem realizacja szkoleń wewnętrznych stymuluje wielopłaszczyznowy rozwój pracowników.

Ankieta OHI – diagnoza zdrowia PSE

W 2017 roku już po raz drugi przeprowadziliśmy wśród pracowników badanie zdrowia naszej firmy za pomocą ankiety OHI (od ang. Organizational Health Index – wskaźnik kondycji organizacji). Badanie jest kluczową częścią programu, którego celem jest stworzenie organizacji innowacyjnej i zdolnej do szybkiej adaptacji. W badaniu wzięło udział ponad 1300 osób, co dało frekwencję na poziomie 59 procent. Dzięki przeprowadzonemu badaniu zdiagnozowaliśmy nasze mocne strony oraz obszary, nad którymi musimy popracować jako organizacja. Wysoki poziom frekwencji potwierdza duże zaangażowanie pracowników w to, co dzieje się w spółce. Co istotne, całkowity wynik ankiety był wyższy w stosunku do roku poprzedniego aż o 4 punkty. Oznacza to, że pomimo wielu wyzwań, z którymi musimy się mierzyć każdego dnia i które wpływają często na atmosferę w pracy, oceniliśmy, że kondycja naszej spółki poprawiła się.

Dowiedz się więcej

Priorytety PSE dotyczące rozwoju HR

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

GRI 102-15 Najważniejsze ryzyka

Do najważniejszych ryzyk zidentyfikowanych w spółce należą te o charakterze operacyjnym, związane z eksploatacją, prowadzeniem ruchu sieciowego i bilansowaniem KSE, oraz ryzyka inwestycyjne i teleinformatyczne. 

 • Ryzykiem o największej mierze jest ryzyko nieterminowej realizacji zadań inwestycyjnych, kluczowych dla wyprowadzenia mocy (poprawy warunków zasilania). Zostało ono zaktualizowane w 2017 r., po weryfikacji ryzyk zdefiniowanych w obszarze inwestycji w 2016 r. Jego wysoka miara jest w głównej mierze efektem ryzyk następczych (w tym m.in. długotrwałego braku możliwości wyprowadzenia mocy z JWCD z przyczyn sieciowych, które z kolei prowadzi do ryzyka wprowadzenia stopni zasilania).
 • Drugie w rankingu jest ryzyko wprowadzenia stopni zasilania, czyli ograniczeń poboru energii elektrycznej w wyniku długotrwałego niedoboru mocy w KSE. Jego miara wzrosła w porównaniu do 2016 r. w wyniku wzrostu znaczenia ryzyka poprzedzającego – długotrwałego braku możliwości wyprowadzenia mocy z przyczyn sieciowych oraz zmiany sposobu szacowania ilości niedostarczonej energii w scenariuszu podstawowym. 
 • Kolejne miejsce zajmuje ryzyko uszkodzenia krytycznego elementu stacyjnego, którego miara wzrosła w porównaniu do 2016 r. 
 • Kluczowe dla działalności naszej spółki ryzyko rozległej awarii systemowej ma miarę mniejszą niż w 2016 r. w efekcie spadku miar ryzyk poprzedzających, w tym m.in. regulacyjnych, związanych z pakietem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” oraz ryzykiem długotrwałej awarii łącza transgranicznego. 
 • W porównaniu do 2016 r. istotnie mniejsze znaczenie mają ryzyka regulacyjne wynikające z ewentualnego wdrożenia pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Dzięki skutecznym działaniom Rządu RP w ramach prac legislacyjnych nad pakietem, wspieranym bezpośrednio przez PSE oraz poprzez ENTSO-E, zapisy projektów kluczowych aktów prawnych pakietu są znacząco korzystniejsze dla Polski w porównaniu z ich pierwszą wersją opublikowaną pod koniec 2016 r. Należy jednak pamiętać, że proces legislacyjny trwa i ostateczne brzmienie przepisów może zostać zmienione. 
 • Zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w wyniku cyberataków stanowi ryzyko o wyjątkowym znaczeniu dla spółki. Jego miara wzrosła istotnie w porównaniu z 2016 r. w wyniku przyjęcia nowego podejścia do szacowania wartości skutków finansowych, poprzez uwzględnienie kosztów odtworzenia i przywrócenia kluczowych systemów.

Przyczyny ryzyk

Najważniejsze grupy zidentyfikowanych przyczyn powodujących ryzyka to:

 • Wszelkiego rodzaju awarie elementów i urządzeń KSE (awarie techniczne i uszkodzenia fizyczne linii oraz stacji). Stan techniczny infrastruktury stacyjnej i liniowej ulega naturalnej degradacji. Mają na to wpływ czynniki naturalne o ponadstandardowych parametrach (np. huraganowe wiatry, szadź, powodzie). Infrastruktura może też być obiektem aktów wandalizmu i kradzieży; 
 • Długotrwały brak wystarczalności generacji w KSE, będący efektem np. obecnego poziomu mocy zainstalowanej, rosnącego szczytowego zapotrzebowania na energię, opóźnień w oddawaniu do eksploatacji nowych mocy wytwórczych, odstawienia funkcjonujących obecnie jednostek wytwórczych, nieterminowej realizacji inwestycji w sieci przesyłowe oraz warunków pogodowych; 
 • Zaburzenia procesów inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozbudową sieci przesyłowej wynikające m.in. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, konfliktów społecznych występujących na etapie planowania i realizacji inwestycji, czasu trwania działań służących ustaleniu stanu prawnego lub pozyskaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości gruntowych, na których znajduje się lub przez które ma przebiegać infrastruktura KSE;
 • Awarie systemów IT i łączności, w tym spowodowane atakami na infrastrukturę informatyczną. Systemy teleinformatyczne mogą być przedmiotem cyberataków podejmowanych przez osoby lub podmioty spoza organizacji. Zagrażają one zarówno bezpieczeństwu systemów, jak i KSE, naruszając integralność, dostępność i poufność zasobów informacyjnych spółki;
 • Akty terroru, sabotażu i wtargnięcia na teren obiektów PSE osób nieuprawnionych.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju wspiera realizację misji oraz strategii biznesowej.
Opiera się ona na pięciu równorzędnych filarach:

Rys. 2. Priorytetowe obszary zrównoważonego rozwoju PSE

Przejdź do:

Archiwalne raporty PSE

Szukasz konkretnych danych?