2

PSE
kim jesteśmy, jak działamy

Odbiorcy:

Administracja centralna, regulator

Uczestnicy rynku energii elektrycznej

Wykonawcy i podwykonawcy

Otoczenie inwestycje

Organizacje branżowe

Instytucje naukowe i badawcze

Pracownicy i potencjalni pracownicy

Media

Jesteśmy jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej na obszarze Polski.

Energia elektryczna dociera do domów, firm oraz instytucji za pomocą sieci elektroenergetycznej, tzw. energetycznych autostrad, którymi zarządzamy.

Jako operator systemu przesyłowego odgrywamy kluczową rolę dla sprawnego funkcjonowania polskiej gospodarki. Zapewniamy bezpieczeństwo pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz dbamy o niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju.

System elektroenergetyczny w Polsce i rola PSE

GRI 103-1 Zapewnienie powszechnego dostępu do energii elektrycznej wymaga sprawnie działającego układu do jej wytwarzania, przesyłania i rozdziału. Wszystkie urządzenia podłączone do tego układu, wraz z instalacjami odbiorców, tworzą krajowy system elektroenergetyczny.

System elektroenergetyczny należy do szczególnie strzeżonego rodzaju infrastruktury – infrastruktury krytycznej, gdyż stanowi o bezpieczeństwie społeczeństwa, gospodarki i państwa.

System elektroenergetyczny funkcjonuje w każdym państwie na świecie. Prawie wszędzie – również i w Polsce – systemy elektroenergetyczne są sterowane centralnie. Nad pracą polskiego systemu elektroenergetycznego czuwa Krajowa Dyspozycja Mocy, tzw. służba dyspozytorska PSE.

Krajowy system elektroenergetyczny jest połączony z systemami sąsiednich państw poprzez linie transgraniczne. Obecnie prawie wszystkie systemy tzw. kontynentalnej części Europy są ze sobą wzajemnie powiązane i tworzą największy na świecie układ synchroniczny. Pozwala to na uzyskanie wielu wymiernych korzyści w postaci:

 • wzajemnie opłacalnej międzynarodowej wymiany handlowej,
 • redukcji wymaganej rezerwy mocy w systemie,
 • możliwości korzystania z pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Jak działa system elektroenergetyczny?

Ze względu na charakter funkcji technicznych krajowy system elektroenergetyczny (KSE) tworzą trzy podsystemy.

 Wytwarzanie energii elektrycznej

Wytwarzanie energii elektrycznej

w elektrowniach, elektrociepłowniach i źródłach rozproszonych.

 Przesył energii elektrycznej

Przesył energii elektrycznej

jest realizowany przez operatora systemu przesyłowego (OSP). Na obszarze Polski to PSE są jedynym OSP wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 Rozdział i odbiór energii elektrycznej

Rozdział i odbiór energii elektrycznej

Wytwarzanie energii elektrycznej 

Energia elektryczna dostarczana do naszych domów wytwarzana jest głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach. W Polsce podstawowymi źródłami wytwórczymi energii są elektrownie cieplne, w których energię otrzymuje się w wyniku spalania – najczęściej węgla kamiennego lub brunatnego. Największym skupiskiem tych elektrowni jest południowa część kraju. W większych miastach pracują elektrociepłownie opalane w przeważającej większości węglem, ale również gazem ziemnym. Rozwijają się także odnawialne źródła energii (OZE): wiatrowe, wodne, oparte na biomasie oraz fotowoltaiczne.

Przesyłanie energii oraz jej dystrybucja

Przesyłanie energii z elektrowni do odbiorców jest możliwe dzięki rozległej sieci linii oraz stacji elektroenergetycznych. W zależności od odległości, na jaką przesyłana jest energia elektryczna, dla optymalizacji kosztów stosuje się różne poziomy napięcia.

W Polsce przyjęto poniższe standardy napięcia stosowanego do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej:

 (tzw. najwyższe napięcia)

(tzw. najwyższe napięcia)

w przypadku przesyłania na duże odległości.

 (tzw. wysokie napięcie)

(tzw. wysokie napięcie)

w przypadku przesyłania na odległości nieprzekraczające kilkudziesięciu kilometrów.

 (tzw. średnie napięcia)

(tzw. średnie napięcia)

stosowane w lokalnych sieciach rozdzielczych.

 (tzw. niskie napięcie)

(tzw. niskie napięcie)

stosowane podstawowo do zasilania odbiorców końcowych.

Poznaj proces przesyłu energii elektrycznej od momentu jej wytworzenia do chwili dostarczenia jej odbiorcy:

 

 • Elektrownie produkują energię, dostarczając ją w większości do sieci przesyłowej (400 i 220 kV) lub dystrybucyjnej (110 kV). 
 • Liniami przesyłowymi NN (najwyższych napięć) – 220 i 400 kV – przesyła się energię do stacji NN/WN (najwyższych napięć/wysokich napięć), gdzie napięcie jest transformowane do poziomu 110 kV.
 • Liniami WN (wysokich napięć) – 110 kV – przesyła się energię na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów do stacji WN/SN (wysokich napięć/średnich napięć).
 • Liniami SN (średnich napięć) – 6, 10, 15, 20 lub 30 kV – energia przesyłana jest do stacji SN/nN (średnich napięć/niskich napięć). 
 • Liniami nN (niskich napięć) – 230/400 V – energia przesyłana jest do odbiorców końcowych, np. gospodarstw domowych.

Rys. 1. Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

PSE jako operator systemu przesyłowego

Elektroenergetyczne systemy przesyłowe są układami technologicznymi rozległymi terytorialnie i skomplikowanymi technicznie. Wymagają obecności centralnego operatora.

GRI 102-6 GRI 102-4 GRI 103-1

Na obszarze Polski jedynym operatorem systemu przesyłowego (OSP) są PSE, gdyż zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się jednego OSP. Do pełnienia tej funkcji nasza spółka została wyznaczona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do 31 grudnia 2030 r.

Świadczymy usługi przesyłania energii elektrycznej i udostępniania systemu elektroenergetycznego, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Od naszej spółki jako OSP oczekuje się prowadzenia skutecznych działań zapewniających wymaganą jakość i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz ekonomiczną pracę systemu. Działania operatora są zdeterminowane koniecznością rzetelnego wypełnienia zadań OSP określonych przez krajowe i unijne regulacje prawne, w tym w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej w ramach świadczenia usług przesyłania na obszarze kraju i wymiany transgranicznej. Operator realizuje m.in. utrzymanie i rozwój krajowej sieci przesyłowej oraz we współpracy z sąsiednimi OSP  połączeń transgranicznych. 

Wszystko to sprawia, że jesteśmy przedsiębiorstwem o istotnym znaczeniu dla porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Kapitał zakładowy naszej spółki wynosi 9 605 473 000,00 zł i został w całości wpłacony.

Zasady działania operatora systemu przesyłowego w Polsce

Nasze podstawowe obowiązki zawierają ustawa Prawo energetyczne oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. energii. Dokumenty te określają zarówno stawiane przed nami zadania i sposób ich finansowania, jak i obowiązujące standardy techniczne oraz kryteria niezawodności.

Koszty realizacji naszych zadań są tzw. kosztami regulowanymi. W wysokości uznanej przez Prezesa URE za uzasadnioną koszty uwzględniane są w kalkulacji stawek opłat przesyłowych w taryfie zatwierdzanej przez Prezesa URE oraz pokrywane przychodami uzyskiwanymi od użytkowników systemu ze stosowania taryfy. Jako operator realizujemy zadania, korzystając ze środków technicznych podmiotów przyłączonych do systemu przesyłowego – są one zobowiązane do ich udostępnienia na mocy obowiązujących przepisów lub odpowiednich umów cywilnoprawnych.

Zadania PSE jako operatora systemu przesyłowego

Zadania realizowane przez PSE jako operatora systemu przesyłowego można ująć w czterech podstawowych grupach:

 Jakość i bieżące bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

Jakość i bieżące bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

 Wystarczalność krajowej sieci przesyłowej

Wystarczalność krajowej sieci przesyłowej

 Funkcjonowanie krajowego rynku energii elektrycznej

Funkcjonowanie krajowego rynku energii elektrycznej

 Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

W ramach połączonych systemów elektroenergetycznych oraz jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej.

Zadania w zakresie jakości i bieżącego bezpieczeństwa dostaw

Regulacje prawne i sektorowe obowiązujące operatora systemu przesyłowego określają standardy techniczne pracy systemu przesyłowego oraz środki techniczne, jakie powinien on mieć do dyspozycji na realizację wymagań w tym zakresie. 

Zadania w zakresie wystarczalności krajowej sieci przesyłowej

Jako operator systemu przesyłowego PSE odpowiadają za rozbudowę i utrzymanie krajowej sieci przesyłowej oraz jej połączeń z systemami sąsiednich krajów. Dla zapewnienia wystarczalności sieci realizują poniższe zadania:

Planowanie rozbudowy

Planowanie rozbudowy sieci przesyłowej uwzględniające przewidywane zmiany w wielkości i rozkładzie geograficznym krajowego zapotrzebowania, lokalizacje nowych źródeł wytwórczych oraz plany rozbudowy sieci operatorów sąsiednich krajów i operatorów systemów dystrybucyjnych.

Stan techniczny

Utrzymanie stanu technicznego urządzeń sieciowych w sposób zapewniający ich wysoką dyspozycyjność

Zadania w zakresie funkcjonowania krajowego rynku energii elektrycznej

Specyfika produktu, jakim jest energia elektryczna, wymaga istnienia centralnego mechanizmu bilansowania i podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie. Mechanizm ten ma zapewniać zbilansowanie handlowe uczestników rynku energii w czasie rzeczywistym oraz rozliczenie energii wykorzystanej do bilansowania. W Polsce rolę tę pełni mechanizm rynku bilansującego, w ramach którego bieżące bilansowanie uczestników rynku energii jest realizowane w oparciu o oferty zgłaszane przez podmioty aktywnie w nim uczestniczące. W bardzo silnym stopniu oddziałuje on na inne segmenty rynku energii, a także na decyzje dotyczące sposobu wykorzystywania zasobów wytwórczych.

Zasady działania rynku bilansującego zapewniają:

 • równe traktowanie wszystkich uczestników,
 • transparentność wyznaczania cen rozliczeniowych,
 • możliwość udziału odbiorców (oferty redukcji poboru),
 • tworzenie sygnałów cenowych sprzyjających poprawie efektywności funkcjonowania całego sektora.

 

Zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E). W skład ENTSO-E wchodzi 43 operatorów systemów przesyłowych z 36 krajów.

Organizacja funkcjonuje od grudnia 2008 roku, a od 3 marca 2011 roku działa na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.

Zadaniem ENTSO-E jest promowanie niezawodnej pracy, optymalne zarządzanie oraz zrównoważony rozwój paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, oraz zaspokojenia potrzeb wewnętrznego rynku energii.

W prace ENTSO-E jest zaangażowanych ponad 80 pracowników PSE, którzy na różnych szczeblach organizacji aktywnie uczestniczą we wszystkich istotnych zadaniach.

Nasi pracownicy biorą udział m.in. w procesie przygotowania oraz wdrażania europejskich kodeksów sieciowych funkcjonujących jako rozporządzenia Komisji Europejskiej, oraz wytycznych. Kodeksy sieciowe są konkretnymi narzędziami do wdrożenia jednolitego rynku energii elektrycznej w UE – zawierają wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz mają na celu eliminację barier technicznych dla dalszej integracji rynku. Jako rozporządzenia UE obowiązują one bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich.

Opis regulacji europejskich oraz ich wpływu na funkcjonowanie polskiego rynku energii elektrycznej i działalność PSE

PSE jako operator systemu przesyłowego na terenie RP odpowiadają za realizację zadań określonych w regulacjach krajowych i UE.

Poniżej przedstawimy najważniejsze akty prawne Unii Europejskiej, mające wpływ na działalność OSP i wdrożone do prawodawstwa krajowego.

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r.

dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE – określa podstawowe obowiązki OSP oraz reguluje zasady skutecznego rozdziału działalności w zakresie dostaw i wytwarzania energii elektrycznej od przesyłu energii elektrycznej, w tym obowiązki dotyczące własnościowego wydzielenia OSP.

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE – ustanawia wspólne ramy działań mających zapewnić 20-procentowy udział OZE w końcowym zużyciu energii, w tym zasady priorytetowego traktowania źródeł odnawialnych w procesie przyłączania do sieci.

 Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 stycznia 2006 r.

Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 stycznia 2006 r.

dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych – określa działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w celu właściwego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Jak działamy

GRI 102-1 GRI 102-5 GRI 102-6 

Prowadzimy działalność na terenie całego kraju pod nazwą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.).  

Naszymi klientami są:

 • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną, 
 • operatorzy elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego (OSD),
 • odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci przesyłowej.

Beneficjentami naszej organizacji są m.in.: przedsiębiorstwa energetyczne świadczące usługi systemowe oraz sprzedające naszej spółce energię elektryczną na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej.

 

100%

udziałów posiada 
Skarb Państwa

GRI 102-5 

GRI 102-7 Skala działalności PSE w liczbach

Zatrudnienie

2 258
Liczba pracowników PSE w 2017 roku

2 348
Liczba pracowników GK PSE w 2017 roku

1 882
Liczba pracowników PSE w 2016 roku

2 128
Liczba pracowników GK PSE w 2016 roku

Dane finansowe

8 887 mln zł 
Przychody netto ze sprzedaży w 2017 roku

531 mln zł 
Zysk netto w 2017 roku

19 513 mln zł 
Suma aktywów w 2017 roku

8 144 mln zł 
Przychody netto ze sprzedaży w 2016 roku

568 mln zł 
Zysk netto w 2016 roku

18 466 mln zł 
Suma aktywów w mln zł) w 2016 roku

Infrastruktura sieciowa

14 195 km* 
Łączna długość linii przesyłowych w 2017 roku

258
Liczba linii przesyłowych w 2017 roku

106
Liczba stacji najwyższych napięć w 2017 roku

14 123 km* 
Łączna długość linii przesyłowych w 2016 roku

256
Liczba linii przesyłowych w 2016 roku

106
Liczba stacji najwyższych napięć w 2016 roku

* Długość linii podano w przeliczeniu na 1 tor

Usługi

33
Liczba umów o świadczenie usługi przesyłania z podmiotami przyłączonymi do sieci przesyłowej w 2017 roku

90
Liczba umów o świadczenie usługi przesyłania z podmiotami działającymi na rynku bilansującym energii elektrycznej nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej w 2017 roku

163
Liczba umów o świadczenie usługi udostępniania KSE z OSD nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej w 2017 roku

35
Liczba zawartych umów o przyłączenie nowych źródeł do sieci przesyłowej w 2017 roku

16 098 MW
Łączna moc nowych źródeł wytwórczych z obowiązującymi umowami przyłączeniowymi w 2017 roku

24
Liczba umów o przyłączenie nowych źródeł wytwórczych do sieci przesyłowej, dla których PSE uruchomiły zadania inwestycyjne mające na celu realizację prac niezbędnych do przyłączenia w 2017 roku

35
Liczba umów o świadczenie usługi przesyłania z podmiotami przyłączonymi do sieci przesyłowej w 2016 roku

87
Liczba umów o świadczenie usługi przesyłania z podmiotami działającymi na rynku bilansującym energii elektrycznej nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej w 2016 roku

157
Liczba umów o świadczenie usługi udostępniania KSE z OSD nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej w 2016 roku

46
Liczba zawartych umów o przyłączenie nowych źródeł do sieci przesyłowej w 2016 roku

19 198 MW
Łączna moc nowych źródeł wytwórczych z obowiązującymi umowami przyłączeniowymi w 2016 roku

27
Liczba umów o przyłączenie nowych źródeł wytwórczych do sieci przesyłowej, dla których PSE uruchomiły zadania inwestycyjne mające na celu realizację prac niezbędnych do przyłączenia w 2016 roku

Tab. 3. Skala działalności PSE w liczbach

GRI 102-45  Grupa Kapitałowa PSE

Grupa Kapitałowa PSE powstała dla realizacji zadań wynikających z Programu dla elektroenergetyki przyjętego przez Radę Ministrów 28 marca 2006 r. Program zakładał wyposażenie operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w majątek przesyłowy oraz w narzędzia utrzymania, eksploatacji i rozbudowy tego majątku w postaci wyspecjalizowanych spółek.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.*

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Polski. Zgodnie z decyzją Prezesa URE z czerwca 2014 roku, PSE będą pełniły funkcję OSP na terenie kraju do 2030 roku.

PSE Inwestycje S.A.

100% udziału PSE w kapitale zakładowym

Wyspecjalizowana spółka odpowiedzialna za prowadzenie prac projektowych oraz organizację i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową i modernizacją obiektów kubaturowych na potrzeby socjalno-biurowe i zaplecza technicznego systemu przesyłowego PSE.

PSE Innowacje Sp. z o.o.

100% udziału PSE w kapitale zakładowym

Podmiot świadczący usługi doradcze w zakresie analiz, badań, nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności wspierające  PSE w zakresie implementacji nowych technologii, a także usługi w zakresie prac innowacyjnych, badawczych i rozwojowych zapewniających bezpieczną i ekonomiczną pracę KSE.

LitPol Link Sp. z o.o.

50% udziału PSE w kapitale zakładowym

Spółka koordynowała prace w ramach zakończonego w 2015 roku projektu połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa w zakresie odcinka transgranicznego tego projektu. Obejmował on budowę linii napowietrznej dwutorowej 400 kV łączącej systemy elektroenergetyczne Litwy i Polski między podstacjami Alytus a Ełk Bis, budowę stacji przekształtnikowej w Alytus oraz przebudowę podstacji Alytus i Ełk Bis. 

Czytaj więcej

Joint Allocation Office S.A.

4,5% udziału PSE w kapitale zakładowym

Spółka powołana przez 20 OSP z regionów CEE i CWE oraz Norwegii, powstała w wyniku fuzji regionalnych biur aukcyjnych: Central Allocation Office GmbH i Capacity Allocation Service Company.eu S.A.

Celem powołania JAO było zapewnienie klientom oraz udziałowcom spółki najwyższej jakości usług przy maksymalnej efektywności ekonomicznej oraz spełnienie wymagań unijnych dotyczących zarządzania ograniczeniami.

Czytaj więcej

TSCNET Services GmbH

7,7% udziału PSE w kapitale zakładowym

Inicjatywa rozwojowa TSC obejmująca znaczną część obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej. Cel działalności TSC – podniesienie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych (w tym także KSE) – jest w pełni zgodny z regulacjami europejskimi oraz tworzonym jednolitym europejskim rynkiem energii elektrycznej.

W celu polepszenia współpracy międzyoperatorskiej w ramach TSC, 10 OSP powołało spółkę TSCNET Services GmbH (dalej: TSCNET) z siedzibą w Monachium.

Czytaj więcej


*Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – spółka dominująca. Jednostki organizacyjne spółki posiadają zamiejscowe komórki organizacyjne (ZKO) w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu oraz Warszawie.

W sprawozdaniu finansowym oraz równoważnych dokumentach uwzględniamy PSE łącznie z ZKO, a wyłączone są spółki z Grupy Kapitałowej.

Wyniki ekonomiczne

GRI 103-1 Realizujemy nasze cele strategiczne, stale monitorując osiągane wyniki oraz poziom realizacji kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Przygotowujemy projekcje w horyzoncie średnioterminowym, które pozwalają ocenić zdolność do finansowania poziomu nakładów przyjętych w Planie zamierzeń inwestycyjnych, przy założeniu pełnej realizacji celów strategicznych i działań operacyjnych.

GRI 201-1  GRI 102-7 


Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych

Wartości (w zł)

2017

2016

Przychody (wszystkie przychody i zyski ujęte w sprawozdaniu finansowym)

9 008 390 514

8 263 818 047

Przychody netto ze sprzedaży

8 886 788 920

8 144 476 446

Pozostałe przychody operacyjne

70 989 676

57 670 908

Przychody finansowe

50 611 918

61 670 693

Koszty działalności operacyjnej:

8 356 824 475

7 558 149 861

Koszty działalności operacyjnej

8 168 945 261

7 366 224 742

Pozostałe koszty operacyjne

178 631 777

187 845 518

Koszty finansowe

9 247 438

4 079 601

Koszty działalności operacyjnej (po uwzględnieniu wyłączeń ujętych)

7 737 876 016

6 979 022 251

Wyłączenia:

Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

359 988 797 335 856 288

Podatki i opłaty

256 954 484

242 732 246

Inwestycje w społeczności*

20 000

61 182

Koszty odsetkowe

1 985 179

477 894

Płatności na rzecz inwestorów:

0

0

Dywidenda

0

0

Płatności na rzecz państwa:

483 757 322

485 673 685

Podatki i opłaty

256 954 484

242 732 246

Koszty odsetkowe **

1 985 179

477 894

Podatek dochodowy część bieżąca

149 608 472

160 669 928

Wpłata z zysku

75 209 187

81 793 617

Wartość zatrzymana

426 748 380

463 204 641***

* Prowadzimy działalność regulowaną, osiągając podstawowe przychody z taryfy przesyłowej zatwierdzanej przez Prezesa URE. W praktyce oznacza to, że mamy ograniczone możliwości rozwijania programów z zakresu zaangażowania społecznego, w szczególności przekazywania darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego i innych, co wpływa na wielkość inwestycji w społeczność.
** W roku 2017 koszty odsetkowe PSE w 76 proc. trafiły bezpośrednio do budżetu państwa.
*** Wartość zatrzymana wskazana w Raporcie Zintegrowanym za rok 2016 (463 682 535 zł) została skorygowana o koszty odsetkowe. Wykazanie kosztów odsetkowych pomniejsza wartość zatrzymaną.

GRI 201-4

Całkowita pieniężna wartość wparcia finansowego otrzymanego przez organizację od państwa w raportowanym okresie, w tym przynajmniej wielkość:

Wartości (w zł)

2017

2016

- ulg podatkowych

0

9 420

- grantów inwestycyjnych, grantów rozwojowych, pozostałych

22 468 776

106 868 539

- nagród

-

-

- tymczasowe zwolnienie z tantiem (royalty holidays)

-

-

- wsparcia finansowego z Agencji Kredytów Eksportowych (AKE)

-

-

- zachęt finansowych (financial incentives)

-

-

- innych korzyści finansowych otrzymanych od Państwa

23 600

0

GRI 102-12 GRI 102-13 Poznaj międzynarodowe i krajowe organizacje branżowe oraz inicjatywy CSR, do których należą PSE

 

ENTSO-E

Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity), stanowiąca ważne ogniwo w budowaniu wspólnego rynku energii elektrycznej. ENTSO-E opracowuje tzw. kodeksy sieci stanowiące podstawę prawa unijnego − regulacje zawierające wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami energetycznymi, które służą wdrażaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w UE.

Czytaj więcej

Central Europe Energy Partners (CEEP)

Międzynarodowe stowarzyszenie non profit reprezentujące sektor energii z Europy Centralnej, którego celem jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii, w ramach wspólnej polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa UE w tym obszarze.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym działająca na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE)

Jeden z 58 komitetów krajowych działających w imieniu CIGRE, największego na świecie międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. 

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE)

Organizacja, której  głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania sieci i urządzeń służących do przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Czytaj więcej

Inicjatywa partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami ponad 50 podmiotów, w tym Polskich Sieci Elektroenergetycznych, na rzecz realizacji celów SDGsów. Celem SDGsów jest stworzenie nowej rzeczywistości ekonomicznej, która otworzy ścieżki rozwoju dla biznesu i będzie szansą na dokonanie zmian w kraju, regionie i firmie.

Czytaj więcej

Odpowiedzialna Energia

Inicjatywa skupiająca firmy odpowiedzialne społecznie z branży energetycznej. Jej główną ideą jest podnoszenie świadomości wagi zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja dobrych praktyk wśród przedstawicieli branży energetycznej, studentów oraz przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

Przejdź do:

Archiwalne raporty PSE

Szukasz konkretnych danych?