12

Tabela GRI Standards

Tabela GRI Standards

Standard GRITytuł Standardu
GRI
Numer wskaźnikaTytuł wskaźnikaSpółki raportujące wskaźnikiStopień zaraportowaniaDodatkowe
informacje /link
Ogólne standardowe informacje
Profil organizacji
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-1 Nazwa organizacji PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-2 Podstawowe marki, produkty i usługi PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-4 Lokalizacja biur organizacji PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-5 Charakter własności oraz forma prawna PSE S.A. Pełny

Przejdź do strony:

GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację (uwzględniając podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów i beneficjentów) PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-7 Skala działalności organizacji PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-8 Całkowita liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw organizacji PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw PSE S.A. Pełny

GRI 102-10

W 2017 roku Oddziały PSE zostały przekształcone w zamiejscowe komórki organizacyjne (ZKO).
PSE posiadają zamiejscowe komórki organizacyjne jednostek PSE oraz zamiejscowe stanowiska pracy jednostek PSE w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu oraz Warszawie.

GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy organizacja stosuje zasadę przezorności, a jeżeli tak, w jaki sposób ją wdraża PSE S.A. Pełny

Przejdź do strony: 

GRI 102-11

GRI 102-11

GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-13 Uczestnictwo w stowarzyszeniach (np. branżowych) oraz organizacjach krajowych lub międzynarodowych PSE S.A. Pełny
Strategia i analiza
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans PSE S.A. Częściowy

Przejdź do strony:

Etyka i integralność
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-16 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz kodeks etyki PSE S.A. Pełny

Przejdź do strony: 

GRI 102-16

GRI 102-16

GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji PSE S.A. Pełny
Ład organizacyjny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych PSE S.A. Pełny

Przejdź do strony: 

GRI 102-18

GRI 102-18

GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-20 Stanowiska kierownicze lub stanowiska z odpowiedzialnością za kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne podlegające bezpośrednio najwyższym organom zarządczym PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów PSE S.A. Pełny
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-41 Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-42 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy PSE S.A. Pełny Przejdź do strony:
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-43 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy PSE S.A. Pełny Przejdź do strony:
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-45 Wszystkie podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic raportowania istotnych aspektów PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-48 Wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian PSE S.A. Pełny Nie zidentyfikowano zmian
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI 102-49 Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów PSE S.A. Pełny Nie zidentyfikowano znaczących zmian
Praktyka raportowania
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI102-50 Okres objęty raportowaniem PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jaki został opublikowany) PSE S.A. Pełny grudzień 2017 roku
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI102-52 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itp.) PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI102-53 Osoba kontaktowa PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI102-55 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w raporcie PSE S.A. Pełny
GRI 102 Ogólne standardowe informacje GRI102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym PSE S.A. Pełny
Podejście do zarządzania
GRI 103 Podejście do zarządzania GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń           Przejdź do strony:
GRI 103 Podejście do zarządzania GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne PSE S.A. Pełny Przejdź do strony:

Dla wszystkich tematów zidentyfikowanych jako istotne omówiono podejście do zarządzania tematem wraz z ewaluacją.

GRI 103 Podejście do zarządzania GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne PSE S.A. Pełny

Przejdź do strony:

GRI 103-3

Dla wszystkich tematów zidentyfikowanych jako istotne omówiono podejście do zarządzania tematem wraz z ewaluacją.

Specyficzne informacje na dany temat
GRI 201 Wyniki ekonomiczne GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona PSE S.A. Pełny
GRI 201 Wyniki ekonomiczne GRI 201-4 Pomoc finansowa uzyskana od Państwa PSE S.A. Pełny
GRI 202 Obecność na rynku GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności PSE S.A. Pełny

GRI 203

Pośredni wpływ ekonomiczny GRI 203-1

Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi

PSE S.A. Pełny

GRI 203

Pośredni wpływ ekonomiczny GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny organizacji wraz z zakresem oddziaływania PSE S.A. Częściowy

Przejdź do strony:

GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym PSE S.A. Pełny
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania PSE S.A. Pełny
GRI 302 Energia GRI 302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji PSE S.A. Częściowy
GRI 303 Woda GRI 303-1 Łączny pobór wody według źródła PSE S.A. Pełny
GRI 304 Bioróżnorodność GRI 304-2 Opis istotnego wpływu działalności produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych w tym obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi PSE S.A. Pełny
GRI 306 Ścieki i odpady GRI 306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia PSE S.A. Częściowy
GRI 306 Ścieki i odpady GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem PSE S.A. Częściowy
GRI 306 Ścieki i odpady GRI 306-3 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków PSE S.A. Pełny
GRI 307 Zgodność
z regulacjami środowiskowymi
GRI 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska PSE S.A. Pełny
GRI 401 Zatrudnienie GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region PSE S.A. Pełny
GRI 401 Zatrudnienie GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym
w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności
PSE S.A. Pełny
GRI 403 Bezpieczeństwo
i higiena pracy
GRI 403-1 Reprezentacja pracowników w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy PSE S.A. Pełny
GRI 403 Bezpieczeństwo
i higiena pracy
GRI 403-2 Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć PSE S.A. Pełny
GRI 404 Szkolenia
i edukacja
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników PSE S.A. Pełny
GRI 404 Szkolenia
i edukacja
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej PSE S.A. Pełny
GRI 404 Szkolenia
i edukacja
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia PSE S.A. Pełny
GRI 406 Przeciwdziałanie dyskryminacji GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii PSE S.A. Pełny
GRI 413 Społeczność lokalna GRI 413-1 Procent jednostek z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami wpływu i programami rozwoju PSE S.A. Pełny
GRI 413 Społeczność lokalna GRI 413-2 Działania mające znaczący rzeczywisty lub potencjalnie negatywny wpływ na społeczności lokalne PSE S.A. Pełny
Aspekty sektorowe
GRI G4 Electric Utilities Sector Disclosures Zarządzanie infrastrukturą krytyczną GRI-EU4 Długość oraz liczba naziemnych i podziemnych linii sieci przesyłu energii PSE S.A. Pełny
GRI G4 Electric Utilities Sector Disclosures Zarządzanie infrastrukturą krytyczną GRI EU12 Straty w przesyle jako procent całkowitej odebranej energii PSE S.A. Pełny
GRI G4 Electric Utilities Sector Disclosures Bioróżnorodność GRI EU 13 Bioróżnorodność kompensacji przyrodniczej w porównaniu z bioróżnorodnością dotkniętych obszarów PSE S.A. Pełny
GRI G4 Electric Utilities Sector Disclosures Zatrudnienie GRI EU15 Procent pracowników którzy nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykonywanej pracy PSE S.A. Pełny
GRI G4 Electric Utilities Sector Disclosures BHP GRI EU18 Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP (oszacowanie na podstawie sprawdzeń HSEQ) PSE S.A. Pełny
GRI G4 Electric Utilities Sector Disclosures Społeczność lokalna GRI EU22 Liczba osób fizycznie i ekonomicznie przesiedlonych oraz rekompensata z tytułu przesiedlenia PSE S.A. Pełny
GRI G4 Electric Utilities Sector Disclosures Bezpieczeństwo
i higiena pracy
GRI EU25 Liczba osób poszkodowanych, w tym rannych i ofiar śmiertelnych w społeczeństwie na skutek działalności firmy z włączeniem wyroków sądowych, trwających spraw oraz przypadków zachorowań PSE S.A. Pełny
Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ENS
w miejsce GRI EU28
ENS – wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektro-energetyczny
GRI EU28 Częstość przerw w dostawach energii elektrycznej (SAIFI)
PSE S.A. Pełny Wskaźnik ENS jest regulowany prawnie (zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.)
Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej AIT
w miejsce
GRI EU29
AIT– wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektro-energetycznym
GRI EU29
Przeciętny czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej (SAIDI)
PSE S.A. Pełny Wskaźnik AIT jest regulowany prawnie (zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).
Wskaźnik własny Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej PSE S.A. Pełny
Wskaźnik własny Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych –DYSU PSE S.A. Pełny

Przejdź do:

Archiwalne raporty PSE

Szukasz konkretnych danych?